№ 3(24) (2012)

Зміст

Статті

ДІАЛЕКТИЧНІ ЗАКОНИ ФІЛОСОФІЇ В ОБЛІКУ PDF
Франц Францович Бутинець, Наталія Іванівна Петренко, Марина Василівна Миронюк 19-25
ОЦЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Елена Борисовна Абдалова 26-34
ОЦІНКА БІЗНЕСУ ЗАСОБАМИ МЕТОДУ ВІЛЬНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ PDF (English)
Jacek Barburski, Tomasz Kutrzeba 35-50
БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ PDF (English)
Pawel Bielawski 51-59
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ореста Володимирівна Боднар 60-76
ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ПРИ ВИЗНАННІ ДОХОДІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 77-82
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Валентинівна Вольська 83-88
ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” У НОРМАТИВНІЙ БАЗІ PDF
Олег Петрович Гаценко-Колумбет 89-93
МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС: БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович 94-99
ВИМОГИ ДО ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ PDF
Микола Петрович Городиський 100-107
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко 108-112
МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Сергій Миколайович Гречко 113-119
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ PDF
Оксана Степанівна Грицак 120-125
ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Оксана Олександрівна Грищенко, Михайло Йосипович Головко 126-144
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ PDF
Алла Вікторівна Долюк, Ані Зоріківна Кургінян 145-153
РОЛЯТА НА СЧЕТОВОДНИЯТ СОФТУЕР В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО PDF (English)
Михаил Дочев 154-160
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОРГІВЛІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Геннадіївна Дроздова 161-169
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 170-181
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська 182-189
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 190-197
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Яна Олегівна Зубрицька 198-205
СУТНІСТЬ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Олексій Володимирович Іванюта 206-214
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олена Вікторівна Кузнєцова 215-222
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ЗА МСБО 16 ТА П(С)БО 7: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
С. М. Кафка, Ольга Олегівна Река 223-229
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ: РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС PDF
Ганна Вікторівна Кірейцева 230-251
ЯКІСТЬ НАУКОВОЇ МОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ОДНА З ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Марія Олегівна Козлова 252-261
ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 262-268
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ФАКТУ ТА ПОДІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Наталія Тарасівна Кулікова 269-275
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
Анатолій Петрович Кущик 276-281
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ PDF
Олена Адамівна Лаговська 282-291
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF
Світлана Михайлівна Лайчук 292-298
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ НАДХОДЖЕННІ PDF
Іван Дімітрійович Ловська 299-304
ПІДГОТОВКА ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПДВ: АСПЕКТИ АВТОНОМІЇ PDF
Олександр Іванович Малишкін 305-315
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО – ТВОРЕЦЬ СВІТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Тетяна Вікторівна Давидюк 316-321
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА, КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ PDF
Игорь Викторович Матюш 322-331
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОПЕРАЦІЯХ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина 332-337
ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА УКРАИНЫ PDF
Людмила Евгеньевна Момотюк 338-343
ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва 344-359
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА ПСБО 26 ТА МСФЗ (IAS) 19: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Ніна Василівна Овсюк, Олена Юріївна Радченко 360-368
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ОПЫТ УКРАИНЫ PDF
Оксана Викторовна Олейник, Светлана Викторовна Кучер 369-378
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олена Василівна Орлова 379-389
ТАРА И УПАКОВКА КАК ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ВЛИЯНИЕ НА УЧЕТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF
Инна Анатолиевна Панченко, Алла Анатолиевна Мыхалкив 390-403
AUDYT FINANSOWY JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT OCENY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PSZEDSIĘBIORSTWA PDF (English)
Agnieszka Parkitna 404-417
ПОНЯТТЯ “ВІДХОДИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ PDF
Вікторія Віталіївна Пікінер 418-423
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Галина Адамівна Римар 424-431
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ” PDF
Світлана Вікторівна Романенко 432-437
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ігор Іванович Світлишин 438-445
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 446-454
ВИБУТТЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Олександр Олександрович Снісар 455-465
ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ PDF
Анджей Солома 466-474
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Столяренко 475-480
РОЗВИТОК ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 481-487
ГРОШОВІ КОШТИ ТА РОЗРАХУНКИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
Вікторія Вікторівна Сьомченко 488-492
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко 493-502
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА П(С)БО ТА МСФЗ (IAS) PDF
Павло Миколайович Хомик, Марія Андріївна Кулик 503-510
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ПРИ ОЦІНЦІ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз 511-518
ПРІОРИТЕТНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олександр Григорович Череп 519-521
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕОРІЙ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ PDF
Олена Леонідівна Чернелевська 522-531
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІСУ PDF
Олена В`ячеславівна Шавурська 532-536
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Сергій Валентинович Шевчук 537-544
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙ З АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ольга Василівна Щирська 545-548