№ 3 (24) (2012)

Зміст

Статті

ДІАЛЕКТИЧНІ ЗАКОНИ ФІЛОСОФІЇ В ОБЛІКУ PDF
Франц Францович Бутинець, Наталія Іванівна Петренко, Марина Василівна Миронюк
ОЦЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Елена Борисовна Абдалова
ОЦІНКА БІЗНЕСУ ЗАСОБАМИ МЕТОДУ ВІЛЬНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ PDF (English)
Jacek Barburski, Tomasz Kutrzeba
БАЛАНСОВА ОЦІНКА АКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ, ВИЗНАЧЕНОЇ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ PDF (English)
Pawel Bielawski
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ореста Володимирівна Боднар
ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ПРИ ВИЗНАННІ ДОХОДІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ШЛЯХИ ВРЕГУЛЮВАННЯ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АУДИТУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Вікторія Валентинівна Вольська
ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ” У НОРМАТИВНІЙ БАЗІ PDF
Олег Петрович Гаценко-Колумбет
МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС: БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович
ВИМОГИ ДО ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ PDF
Микола Петрович Городиський
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Євгенія Броніславівна Пономаренко
МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Сергій Миколайович Гречко
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ PDF
Оксана Степанівна Грицак
ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Оксана Олександрівна Грищенко, Михайло Йосипович Головко
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ PDF
Алла Вікторівна Долюк, Ані Зоріківна Кургінян
РОЛЯТА НА СЧЕТОВОДНИЯТ СОФТУЕР В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО PDF (English)
Михаил Дочев
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОРГІВЛІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Геннадіївна Дроздова
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВІДОБРАЖЕННЯ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ: ПИТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Яна Олегівна Зубрицька
СУТНІСТЬ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Олексій Володимирович Іванюта
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олена Вікторівна Кузнєцова
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ЗА МСБО 16 ТА П(С)БО 7: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
С. М. Кафка, Ольга Олегівна Река
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ: РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС PDF
Ганна Вікторівна Кірейцева
ЯКІСТЬ НАУКОВОЇ МОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ОДНА З ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Марія Олегівна Козлова
ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ ФАКТУ ТА ПОДІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Наталія Тарасівна Кулікова
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
Анатолій Петрович Кущик
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЛІКВІДАЦІЙНИЙ ПЕРІОД PDF
Світлана Михайлівна Лайчук
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ НАДХОДЖЕННІ PDF
Іван Дімітрійович Ловська
ПІДГОТОВКА ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПДВ: АСПЕКТИ АВТОНОМІЇ PDF
Олександр Іванович Малишкін
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО – ТВОРЕЦЬ СВІТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Тетяна Вікторівна Давидюк
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА, КАК ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ PDF
Игорь Викторович Матюш
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОПЕРАЦІЯХ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина
ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА УКРАИНЫ PDF
Людмила Евгеньевна Момотюк
ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА ПСБО 26 ТА МСФЗ (IAS) 19: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Ніна Василівна Овсюк, Олена Юріївна Радченко
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ОПЫТ УКРАИНЫ PDF
Оксана Викторовна Олейник, Светлана Викторовна Кучер
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олена Василівна Орлова
ТАРА И УПАКОВКА КАК ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ВЛИЯНИЕ НА УЧЕТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF
Инна Анатолиевна Панченко, Алла Анатолиевна Мыхалкив
AUDYT FINANSOWY JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT OCENY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PSZEDSIĘBIORSTWA PDF (English)
Agnieszka Parkitna
ПОНЯТТЯ “ВІДХОДИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ PDF
Вікторія Віталіївна Пікінер
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ У БУДІВНИЦТВІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Галина Адамівна Римар
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ” PDF
Світлана Вікторівна Романенко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ігор Іванович Світлишин
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ВИБУТТЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Олександр Олександрович Снісар
ІНВЕСТИЦІЇ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ (VENTURE CAPITAL ТА PRIVATE EQUITY) В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ PDF
Анджей Солома
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Столяренко
РОЗВИТОК ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ГРОШОВІ КОШТИ ТА РОЗРАХУНКИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
Вікторія Вікторівна Сьомченко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА П(С)БО ТА МСФЗ (IAS) PDF
Павло Миколайович Хомик, Марія Андріївна Кулик
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ПРИ ОЦІНЦІ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз
ПРІОРИТЕТНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олександр Григорович Череп
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕОРІЙ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ PDF
Олена Леонідівна Чернелевська
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІСУ PDF
Олена В`ячеславівна Шавурська
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Сергій Валентинович Шевчук
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В РОЗРІЗІ ОПЕРАЦІЙ З АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Ольга Василівна Щирська