DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-537-544

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Сергій Валентинович Шевчук

Анотація


Запропоновано методику внутрішнього контролю операцій з формування оподатковуваного прибутку.

Ключові слова


внутрішній контроль; податок на прибуток; оподатковуваний прибуток

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень: [монографія] /С.В. Бардаш – К: КНТЕУ, 2008. – 312 с.

Бутинець Т.А. Об’єкти господарського контролю: проблеми визначення [Електронний ресурс]/ Т.А. Бутинець //Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_2/4.pdf.

Бутинець Т.А. Відповідальність за ризик, господарські порушення та відхилення / Т.А. Бутинець //Економіка і організація управління. – 2011. – Випуск № 1(9). – C. 89 – 96.

Бутынец Ф.Ф. Основы ревизии в сельскохозяйственных предприятиях/ Ф.Ф. Бутынец – М.: Статистика, 1979. – 143 с.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: [монографія] / Н.Г. Виговська – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт; [пер. с англ.]. [6-е изд.]. – СПб.: Питер, 2007. – 864 с.

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій [Електронний ресурс] Національна бібліотека. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.

Єдина база судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/.

Кришевич О.В. Аудит: помилки чи шахрайство [Електронний ресурс]/О.В. Кришевич // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Visunukr/2010_1/ Kryshev.pdf .

Кузьмін Д.Л. Господарські порушення і відхилення: поняття, сутність та виявлення [Електронний ресурс]/ Д.Л. Кузьмін //Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_1/17.pdf

Кучер С.В. Особливості здійснення податкового контролю за нарахуванням та сплатою податку на прибуток/ С.В. Кучер // Вісник ЖДТУ. – 2011. № 2(56). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_2_1/24.pdf.

Кучер С.В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з нарахування та сплати податку на прибуток: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / С.В. Кучер. – Житомир, 2012. – 23 с.

Петренко Н.І., Бутинець Т.А. Методологія і методика в господарському контролі [Електронний ресурс]/ Н.І. Петренко, Т.А. Бутинець // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_3_1/35.pdf.

Податковий кодекс України: станом на 1 січня 2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007.–442 с.

Таратута Л.В., Двуреченська І.С. Методика аудиту розрахунку податку на прибуток/ Л.В. Таратута, І.С. Двуреченська // Всеукраїнський виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – 2011. – № 3. – Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_3/166.pdf.

Фоміна Т.В. Методика податкового контролю формування валових витрат підприємства з використанням інформаційних можливостей бухгалтерського обліку/ Т.В. Фоміна // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2009. – Вип. 15. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2009_15/stat_09/48.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.