DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-379-389

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена Василівна Орлова

Анотація


Обґрунтовано використання сек’юритизиції факторингових активів як інновайного джерела фінансування даного виду діяльності та одночасно інструменту управління факторинговими ризиками.

Ключові слова


сек’юритизація факторингових активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Банковское дело: розничный бизнес: учеб. пособие / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – М. : КНОРУС, 2010. – 416 с.

Бер Х.П. Сек’юритизація активів. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 624 с.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: [Учеб. курс] / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр. Эльга, 2001. – 528 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словар / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Волик Н.Г. Скоринг як експертний метод оцінювання кредитного ризику комерційного банку при споживчому кредитуванні // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 1. – С. 40-44.

Герасимович А.М. Факторингові операції: механізм проведення, облік та аналіз / А.М. Герасимович, І.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович // Аудитор України. – 2008. – № 15 – с. 203-218.

Гриценко В.В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу / В.В. Гриценко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 248-261.

Гришина О. Риск-менеджмент и факторинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.risk-manage.ru/research/factor/.

Економічний словник-довідник / [за ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного]. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. [Навч.-метод. посіб.] / Й. С. Завадський, Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Довженко. – [2-ге видання, виправлене і доповнене] – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

Заєма Л.М. Організаційно-методичні підходи до вдосконалення інструментів факторингу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: 08.00.10 / Л.М. Заєма. – Ставрополь, 2010. – 27 с.

Звонарѐва О.С. Факторинг – сущность, проблемы и перспективы развития / О.С. Звонарева // Вестник Томского государственного университета. – 2007. – № 300. – С. 29-31.

Киселѐва М.С. Риски, связанные с секьюритизацией факторинговых активов, и механизмы защиты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uecs.ru/uecs40-402012/item/1212-2012-04-02-05-58-39.

Киселѐва М.С. Риски, связанные с секьюритизацией факторинговых активов, и механизмы защиты. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uecs.ru/uecs40-402012/item/1212-2012-04-02-05-58-39.

Кожина Л.М. Зниження ризику виконання факторингових операцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: 08.00.10. / Л.М. Кожина. – М., 2008. – 27 c.

Короп А. “Факторинговый” учет // Бухгалтерия. – 2004. – № 10. – С. 48-55.

Крупышев Д. Секьюритизация факторинговых требований. Налоговые и юридические аспекты. / Д. Крупышев, С. Коренева. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.factoringpro.ru/index.php/menu_nalog_urid/2351-secutarizatsiya-factoringovyh-trebovaniy.

Левченко Н.М. Факторинг як інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємств / Н.М. Левченко // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 242-251.

Наука за стопанското предприятие и неговия баланс / авт. проф. Станчо Чолаковъ. – Варна: Печатница “Войниковъ”, 1938. – 284 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева / 2-е., исправ. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 479 с.

Рекомендации по проведению процедуры оценки вероятности погашения жилищных ипотечных кредитов: (андеррайтинг кредитов). – М. : Фонд “Ин-т экономики города”, 2003. – 72 с.

Секьюритизация факторинговых активов: за и против. Практический опыт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.factoringpro.ru/index.php/exclusive-factoging-pro/2297-securitizatsiya-factoringovyh-aktivov-za-i-protiv.

Смирнов Е.Е. На рынке факторинга все очевидно: диверсифицируйся или уходи. [Електронний ресурс]. Режим доступу: mbka.ru/price/factor.doc;

Ступницький О.І. Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами: [навч. посібник] / О.І. Ступницький, В.М. Коверда – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 255 с.

Туктаров Ю. Секьюритизация и инвестиционные фонды // Рынок ценных бумаг. – 2005. – № 16. – С. 35-39.

Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 379 с.

Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб.: Ин-т страхования, 2000. – 170 с.

Шанина А.Н. Управление рисками факторингового бизнеса в России: автореферат дисс. кандидата экономических наук: 08.00.10 / А.Н. Шанина. – Санкт – Петербург – 2010. – 22 с.

Шевченко С. Факторинг: соперник “классического” кредита / С. Шевченко // Бизнес-консультант. – 2004. – № 4(12). – С. 12-15.

Schwarcz S.L. The Alchemy of Asset Securitization, 1 Stan. J.L. Bus. & Fin. 133. 1994.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.