DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-446-454

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Анотація


Побудовано структуру облікової політики щодо монетарних і змішаних активів з врахуванням вимог бухгалтерського обліку.

Ключові слова


облікова політика; монетарні активи; змішані активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.В. Барановська. – Житомир, 2004. – 282 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Ефремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование / А.А. Ефремова. – М.: Книжный мир, 2000. – 478 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Лялькова Е.Е. Учѐтная политика в системе управленческого учета: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Е.Е. Лялькова. – Москва, 2008. – 23 с.

Макарова Н.Н. Концепции формирования учетной политики экономических субъектов: автореф. дис. на соискание науч. степени док. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Н.Н. Макарова. – Йошкар-Ола, 2011. – 36 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління банком: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.М. Міщенко. – Київ, 2004. – 26 с.

Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Чацкіс С.Д., Гейєр Е.С., Наумчик О.А., Власова І.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 564 с.

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.