DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-60-76

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ореста Володимирівна Боднар

Анотація


Досліджено основні проблемні питання щодо відображення результатів процесу виробництва продукції у звітності суб’єктів господарювання, на основі чого проведено критичний аналіз та надано пропозиції з удосконалення виявлених проблем.

Ключові слова


внутрішня звітність; податкова звітність; фінансова звітність; кондиційна продукція; некондиційна продукція; побічна продукція; супутня продукція; готова продукція; відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарчук В.В. Звітність підприємств як джерело інформації про основні засоби для потреб державного управління [Електронний ресурс] / В.В. Бондарчук // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 2(3). – С. 111-115.

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст]: монографія / за редакцією д-ра екон. наук, проф. С.С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова; [С.С. Герасименко, А.О. Єпіфанов, М.Д. Корінько та ін.]. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 162 с.

Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-червень 2012 р. / [І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко та ін.]; ІБСЕД, Проект “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження”, USAID. – К.: 2012. – 70 с. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File /Monitor%20Quarter%202012/!KV_I%D0%86_2012_Monitoring_ukr.pdf.

Василюк Н. Відображення у декларації витрат з реалізації зворотних відходів / Н. Василюк // Вісник ДПСУ. – 2012. – № 47. – С. 67.

Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: монографія / О.О. Веклич / НАН України, Ін-т економіки. – К.: Вид-во “Либідь”, 2001. – 47 с.

Волковець Т.В. Податки у системі інструментів управління державних органів влади [Електронний ресурс] / Т.В. Волковець // Режим доступу: http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d058.pdf.

Замлиновський В.А. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В.А. Замлиновський // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/znptdau/2012_2_4/18-4-26.pdf.

Кипарисов Н.А. Курс теории бухгалтерського учета / Я.М. Гальперин, Н.А. Кипарисов, Н.А. Леонтьев. – М.: Госпланиздат, 1945. – 228 с.

Лень В.С. Управлінський облік / В.С. Лень. – К.: Знання-Прес, 2003. – 287 с.

Лысенко Л.И. Некоторые аспекты содержания бухгалтерского учета [Электронный ресурс] / Л.И. Лысенко // Режим доступу: http://sevntu.com.ua /jspui/bitstream/123456789/1332/1/Economic.66.2004.73-82.pdf.

Малиш Н.А. Вагомість екологічного податку у реформуванні податкової системи України [Електронний ресурс] / Н.А. Малиш // Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”. – 2010. – Вип. 23. – С. 422-428. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_23/fail/Malysh.pdf.

Міжнародний досвід застосування економічних важелів для здійснення екологічної політики. – К.: Вид-во “Либідь”, 1997. – 64 с.

Наказ ГНАУ від 16 грудня 2011 р. № 258 “Узагальнююча податкова консультація щодо сплати екологічного податку, що справляється за розміщення побутових відходів” [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://tax.38044.org/UA/5293.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №. 2755-VI (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 496 с.

Харчик О.П. Баланс як центральний елемент методу обліку / О.П. Харчик // Міжнародна науково-практична конференція “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”. – Частина ІІ “Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності АПК: стан та перспективи” / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем'яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – 196 с.

Шатковська Л.С. Внутрішня звітність підприємств в інформаційному середовищі управління [Електронний ресурс] / Л.С. Шатковська, В.Л. Вакуленко // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1/Shatkovskaia, %20Vakulenko.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.