DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-262-268

ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Валентина Віталіївна Ксендзук

Анотація


Розглянуто процес розвитку фінансового ринку та місце операцій хеджування на ньому, здійснено порівняння хеджування зі страхуванням і спекуляцією, а також визначено місце даних процесів в системі бухгалтерського обліку підприємства.

Ключові слова


фінансовий ринок; хеджування; хеджери; страхування; спекуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


2011 Український фондовий ринок: впевненість, стійкість та зростання [Електронний ресурс]. – Київ: ТОВ ―МЕГА-ПРІНТ ПЛЮС‖, 2012. – 72 с. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1340015412.pdf.

Андрєєва Г.І. Історичні аспекти формування строкового ринку (ринку похідних цінних паперів) і його роль в економіці країни [Електронний ресурс] / Г.І. Андрєєва. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_03.pdf.

Банківський менеджмент хеджування фінансових ризиків [Електронний ресурс] / Л.О. Примостка. – Режим доступу: http://rewolet.ru/book_109_chapter_4_1.2._Ekonomіchna_sutnіst_proсesu_khedzhuvannja.html.

Берлач А.І. Організаційно-правові основи біржової діяльності / А.І. Берлач, Н.А. Берлач, Ю.В. Ілларіонов. – К.: Фенікс, 2000. – 336 с.

Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы / В.А. Галанов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464 с.

Історія розвитку ринку строкових угод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/1474.

Машина Н.І. Міжнародне страхування: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Н.І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 504 с. – Режим доступу: http://www.bookbrains.com/book_547.html.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 ―Фінансові інструменти‖ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_016.

Мозговий О.М. Фондовий ринок: навч. посібник / О.М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

МСФО (IFRS) 9: Этап 1 проекта по замене МСФО (IAS) 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Supplement-60-IFRS9-RU/$FILE/Supplement-60-IFRS9-RU.pdf.

П(с)БО 13 ―Фінансові інструменти‖ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник [Електронний ресурс] / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/4062.

Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: монографія / Л.О. Примостка. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки: історія, сучасність, перспективи становлення в Україні / О.М. Сохацька. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 408 с.

Хеджування в IFRS 9 дозволить фінансовим директорам змінити свої стратегії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kagaudit.com/i/lng.ua/page.news_detail/news_id.869/_menuid.50.

Шапкин А.С. Экономичские и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: монография / А.С. Шапкин. – М: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2003. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.