ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

Олена Олександрівна Зеленіна

Анотація


На основі аналізу звітів про фінансові результати обґрунтована необхідність виділення із складу зобов’язань позикового та стороннього капіталу.

Ключові слова


позиковий капітал; сторонній капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Азарова А.О. Джерела формування та способи залучення позикового капіталу: [Електронний ресурс] / А.О. Азарова, Л.А. Килимник, О.В. Новіцька, І.А. Кільмник // Економічний простір. – 2008. – № 15. – с. 126–135.

Акименко Н.В. Дослідження структури і джерел формування капіталу транспортних підприємств / Н.В. Акименко, Н.С. Поповенко // Труды Одесского политехнического университета, 2003. – вып. 1(19) – с. 262-267.

Баскаков М.В. Проблемы управления капиталом крупного современного предприятия. / М.В. Баскаков // Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Макеевка. – “Економіка промисловості”. – №2(28) – 2005. – с. 175.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.

Блонська В.І. Управління цільовою структурою капіталу підприємства / В.І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.3. – С. 163-169.

Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу / Ю.М. Воробйов // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 80-88.

Запорожан О.М. Запозичений капітал як основна складова власного капіталу підприємства / О.М. Запорожан // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2009. – № 2. – С. 47-49.

Кадерова Н.Н. Корпоративные финансы: [учебное пособие] / Н.Н. Кадерова – Алматы: – Экономика, 2008. – 376 с.

Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев – М.: ТК Велби, Изд–во Проспект, 2006.– 352 с.

Лазбеник Л.Л. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Л.Л. Лазбеник, С.А. Митей – Ірпінь: Академія ДПС України. – 2003. – 308 с.

Левин Д.Н. Финансы и кредит: учебное пособие / Д.Н. Левин – Пенза: Пенз. гос. Ун-т, 2005. – 169 с.

Марушко Н.С. Деякі аспекти організації обліку залученого капіталу / Н.С. Марушко // Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10 – С. 150-160.

Новашина Т.С. Финансовый менеджмент / Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, В.А. Волнин / Под ред. доц. Т.С. Новашиной. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005 – 255 c.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: “Советская Энциклопедия”, 1986. – 899 с.

Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

Подолякін В.І. Основы экономики организации: стоимость и структура капитала: учебное пособие / В.И. Подолякин – Иваново: ИГТА, 2005. – 112 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): монографія. / В.В. Сопко – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Статистика: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ЖДТУ, 2009. – 292 с. – с. 169-170.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник. / О.О. Терещенко – К. КНЕУ, 2003. – 554 с.

Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: [підручник] / В.М. Шелудько – К.: Знання, 2006. – 439 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-190-197

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.