DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-206-214

СУТНІСТЬ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Олексій Володимирович Іванюта

Анотація


Розглянуто підходи до визначення накладних витрат і особливостей їх відображення в бухгалтерському обліку для задоволення управлінських потреб.

Ключові слова


витрати; накладні витрати; калькулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бірюк П.В. Проблематика обліку виробничих накладних витрат. Херсонський національний технічний університет. Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи: серія ХС № 48 від 14.04.2005 р.видано Управлінням у справах преси та інформації. – 198 с.

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності 7.050106 “облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; -ге вид., перероб. і доп. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання. Монографія. – Полтава РВУ ПУСКУ, 2005 р. – 341 с.

Нестеренко Ю.В. Проблема розподілу накладних витрат. Вид. “Управління розвитком” № 14 (90) 2010 р.

Положення ( стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Партин Г.О. Управлінський облік: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 303 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет: учеб. комплекс для студ. вузов / Колин Друри; пер. с англ. [В.Н. Єгорова]. – 6-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 1423 с.

Юрченко К.Г. Методика розподілу непрямих витрат виробництва / К.Г. Юрченко // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 39. – С. 59-63.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / Франц Францович Бутинець та ін. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.

Палий В.Ф. Управленческий учет / под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 480 с.

Кміть В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств / В.М. Кміть // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 51-57.

Поршнев А.Г. Управление организацией : энцикл. слов. / А.Г. Поршнев, А.Я. Кибанов, В.Н. Гунин. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 822 с.

Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях / Ольга Николаевна Волкова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 272 с.

Карпова Т.П. Управленческий учет: учеб. для вузов / Т.П. Карпова. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 360 с.

Керимов В.Э. Управленческий учет: учебник / В.Э. Керимов. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: Изд.-торг. корпорация “Дашков и К”, 2004. – 460 с.

Голов С.Ф. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / пер. з англ. ред. Сергія Федоровича Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.