DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-503-510

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА П(С)БО ТА МСФЗ (IAS)

Павло Миколайович Хомик, Марія Андріївна Кулик

Анотація


У статті здійснено порівняння національних положень стандартів та міжнародних в частині регулювання обліку дебіторської та кредиторської заборгованості.

Ключові слова


зобов’язання; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П. Й. Управлінський облік : 2-ге вид., навчальний посібник / П.Й. Атамас – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП “ИТЕМ лтд”, СП “АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.

Бондаренко Д.О. Особливості обліку кредиторської заборгованості в умовах переходу на міжнародні стандарти [Електронний ресурс] / Д.О. Бондаренко // Офіційний сайт Житомирської наукової бухгалтерської школи Франца Бутинця. – Режим доступу: http://zsas.zhitomir.org/ru/forum

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с.

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Бухгалтерський облік у сільському господарстві: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та М.М. Коцупатрого. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 512 с.

Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”. – 2002. – 480 с.

Ведашенко Н.М. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості / Н.М. Ведашенко // Міжнародна науково-практична конференція. “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (1-2 червня 2001 р.). – Тернопіль, 2001. – С. 175-178

Голов С., Костюченко В., Кравченко І., Ямборко Г. Фінансовий облік: Підручник. – К., 2005. – 976 с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та приктика: навч. посіб. / В.С. Лень,В.В. Гливенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення станом на 31 березня 2004 р. – Ч.1. – К., 2004. – 1272 с.

Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11.

Петрук О.М. Облік і аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 332 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р. № 20.

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник./ В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К.: КНЕУ, 2004. – 411 с.

Статівка М.Г. Особливості визнання та оцінки дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах відповідно до вимог мсфз / М.Г. Статівка // Управління розвитком збірник наукових робіт. – 2012. – № 3(124). – С. 117-120

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: курс лекцій / за ред. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.