DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-3(24)-154-160

РОЛЯТА НА СЧЕТОВОДНИЯТ СОФТУЕР В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Михаил Дочев

Анотація


Счетоводството е основна информационна система в предприятието. Като система за информация тя има за задача да създава информационни съвкупности, свързани с управлението на различните стопански субекти. Счетоводната информация е сбор от сведения /данни/ за протичащите факти, явления и процеси в отделното предприятие. Като цяло тя е съвкупност от сведения за имущественото и финансовото състояние на предприятието, за настъпилите промени в него в резултат на протеклите стопански операции, за цялостната дейност на предприятието и за постигнатите икономически резултати от нея. За да се изгради една стройна система за счетоводна информация задължително трябва да се премине през виадукта на използване на програмните продукти за счетоводството. Една от основните дейности на счетоводните работници при машинната форма на отчитане с използване на счетоводен софтуер е правилната организация на документооборота. Производителността на труда се повишава при въвеждането на данните при коректна подготовка на документите. При работа с микрокомпютри няма ограничения и специални изисквания към първичните документи. Използват се съществуващите първични документи при ръчната форма на отчитане. Те могат да бъдат и променяни при необходимост, което също не се отразява съществено на работата с компютъра. Тези предпоставки са едно голямо предимство при внедряване на различни системи. За целта не се губи време за пригаждане на документите за машинна обработка. За да се изгради една стройна система за счетоводна информация задължително трябва да се премине през виадукта на използване на програмните продукти за счетоводството, т.е. използването на счетоводен софтуер.

Ключові слова


счетоводна информационна система; софтуер; програмен продукт; документиране; процес на управление; първични документи; документооборот

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Международно счетоводно законодателство.

Националното счетоводно законодателство.

Счетоводната информационна система.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.