№ 3 (30) (2014)

Зміст

Статті

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ PDF
Леся Олександрівна Атаманчук
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Валеріївна Берляк
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Оксана Володимирівна Вакун
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Ирина Николаевна Выговская, Галина Владимировна Пилипчук
УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІПОТЕКИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук
ПОСТМИТНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Валерій Вікторович Нонік
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Миколаївна Хлівнюк
КЛЮЧОВІ ВИДИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Павлівна Дріга
КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська
МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ PDF
Ирина Валерьевна Замула, Татьяна Николаевна Прут, Виктория Сергеевна Семйон
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЛІЗИНГУ PDF
Ігор Віталійович Клименко
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF (English)
Vadim Alexandrovich Kusliy
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН «ДЕРЖАВА–ПІДПРИЄМСТВО» PDF
Світлана Вікторівна Кучер
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Валентина Федорівна Максімова
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Сергій Федорович Легенчук
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА РЕМОНТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Віталіївна Маркус
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Віра Леонідівна Маслюк
РЕНТА ЯК ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча, Тетяна Михайлівна Шаповал
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ PDF
Інна Вікторівна Первій
ЦІЛІСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ВИМІР PDF
Інна Тадеушівна Райковська
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
Костянтин Іванович Редченко
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ І СТЯГНЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ З НЕСУМЛІННОГО БОРЖНИКА PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Ганна Юріївна Ткачук, Владислав Валентинович Савіцький
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ал-Хакіма Амар Шлебат
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Олександрівна Штанько
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ PDF (English)
Iruna Yuriivna Shtuler
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Жанна Миколаївна Ющак
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ганна Юріївна Яковець