№ 3(30) (2014)

Зміст

Статті

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 3-13
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ PDF
Леся Олександрівна Атаманчук 14-25
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Валеріївна Берляк 26-48
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Оксана Володимирівна Вакун 49-59
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Ирина Николаевна Выговская, Галина Владимировна Пилипчук 60-69
УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІПОТЕКИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук 70-88
ПОСТМИТНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Валерій Вікторович Нонік 89-97
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Миколаївна Хлівнюк 98-110
КЛЮЧОВІ ВИДИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Павлівна Дріга 111-134
КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська 135-147
МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ PDF
Ирина Валерьевна Замула, Татьяна Николаевна Прут, Виктория Сергеевна Семйон 148-158
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова 159-165
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЛІЗИНГУ PDF
Ігор Віталійович Клименко 166-193
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF (English)
Vadim Alexandrovich Kusliy 194-200
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН «ДЕРЖАВА–ПІДПРИЄМСТВО» PDF
Світлана Вікторівна Кучер 201-212
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Валентина Федорівна Максімова 213-223
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Сергій Федорович Легенчук 224-237
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА РЕМОНТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Віталіївна Маркус 238-249
ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Віра Леонідівна Маслюк 250-257
РЕНТА ЯК ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча, Тетяна Михайлівна Шаповал 258-276
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ PDF
Інна Вікторівна Первій 277-291
ЦІЛІСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ВИМІР PDF
Інна Тадеушівна Райковська 292-338
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
Костянтин Іванович Редченко 339-350
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ І СТЯГНЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ З НЕСУМЛІННОГО БОРЖНИКА PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська 351-368
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Ганна Юріївна Ткачук, Владислав Валентинович Савіцький 369-379
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ал-Хакіма Амар Шлебат 380-398
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Олександрівна Штанько 399-415
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ PDF (English)
Iruna Yuriivna Shtuler 416-427
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 428-439
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська 440-448
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 449-458
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ганна Юріївна Яковець 459-465