DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-277-291

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

Інна Вікторівна Первій

Анотація


Обґрунтовано необхідність проведення наукових досліджень у сфері розробки обліково-аналітичного забезпечення створення комп’ютерних програм. Проаналізовано існуючі державні ініціативи щодо подальшого розвитку підприємств ІТ-галузі в Україні. Обґрунтовано доцільність використання поняття «комп’ютерна програма» під час проведення наукових досліджень у сфері облікового забезпечення розробки програмних продуктів. Проведено аналіз існуючих підходів до капіталізації витрат на дослідження та розробки, що стосуються створення комп’ютерних програм у національних П(С)БО, МСФЗ та GAAP US. Здійснено порівняння стадії досліджень та стадії розробки згідно з МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». Розглянуто можливі варіанти облікового відображення комп’ютерних програм на бухгалтерських рахунках, призначених для обліку авторських прав та для об’єктів промислової власності. Запропоновано авторський підхід до облікового відображення комп’ютерних програм із урахуванням сутності та особливостей правового регулювання даного об’єкта права інтелектуальної власності.


Ключові слова


комп’ютерна програма; витрати на дослідження та розробки; капіталізація витрат на розробку комп’ютерних програм

Повний текст:

PDF

Посилання


Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності / В.Валлє. – К. : Освіта України, 2010. – 448 с.

Валлє В. Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В.Валлє. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 216 с.

Директива Совета Европейского сообщества о правовой охране компьютерных программ (91/250/ЕЭС). – Брюссель, 14 мая 1991 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_065.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, № 13, ст. 64 ; вводиться в дію Постановою ВР № 3793-12 від 23.12.93, ВВР 1994, № 13, ст. 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Колісник А.С. Цивільно-правовий захист комп’ютерного програмного забезпечення : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес»; «Сімейне право» «Міжнародне приватне право» / А.С. Колісник. – Одеса, 2007. – 20 с.

Международные стандарты финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2009 года. – Лондон : International Accounting Standards Board, 2009. – 2880 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» із змінами і доповненнями від 25.09.2009 р. № 1125.

Украину сделают «аутсорсинговой Долиной» Европы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain.ua/2014/04/02/518318.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40–44, ст. 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Шелест В.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : автореф. дис. … канд.екон.наук : спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / В.С. Шелест. – К., 2014. – 20 с.

IT in Ukraine: итоги 2014, перспективы 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dou.ua/lenta/articles/2014-summary.

Statement of Financial Accounting Standards № 86 «Accounting for the Cost of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed». – Norwalk, FASB, 1985. –22 р.

Statement of Position 98-1 «Accounting for the Costs of Computer Software Developed or Obtained for Internal Use». – New York : AICPA, 1998. – 22 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.