DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-201-212

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН «ДЕРЖАВА–ПІДПРИЄМСТВО»

Світлана Вікторівна Кучер

Анотація


Автором проаналізовано сучасні підходи до розуміння категорії «податки» та встановлено наявність дуалістичної природи даної категорії з правової, фінансової та облікової точок зору. Враховуючи історію виникнення податку на прибуток та досліджуючи особливості оподаткування прибутку підприємств країн світу, виокремлено існуючі на практиці системи оподаткування податком на прибуток. Вивчення особливостей вітчизняної системи справляння податку на прибуток дозволило визначити податкові ризики, що несе держава та підприємство, функціонуючи в податковій системі, а також встановлено витрати, що несе держава під час таких відносин: витрати контролю, витрати самообмеження та витрати розходження. Визначено основні елементи системи розподілу прибутку суб’єктом господарювання у вигляді податку на прибуток державі, до яких належать: об’єкт розподілу, суб’єкт розподілу, інструменти регулювання, інформаційна складова та результат розподілу прибутку.


Ключові слова


прибуток; податок на прибуток; податковий ризик; оподаткування; розподіл прибутку; податкова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Revenue Statistics – Comparative tables: Data extracted on 31 May 2012 from OECD.Stat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV.

Rosenberg J. History of Income Tax in the U.S. / J.Rosenberg [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://history1900s.about.com/od/1910s/a/incometax.htm.

Advantages And Disadvantages Of Different Forms Of Corporate Tax System [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. lexisnexis.com.au/aus/academic/text_updater/gilders/chapter_12/pdf/12_8.pdf.

Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран / И.М. Александров. – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 192 с.

Васильев Ю.В. Политика реформирования налоговой системы России : монография / Ю.В. Васильев, Н.Г. Кузнецов, Е.В. Поролло. – Ростов н/Д : Южный федеральный ун-т, 2008. – 164 с.

Годме П.М. Финансовое право / П.М. Годме ; перевод Р.О. Халфинова ; под ред. Л.Ф. Шарапова. – М. : Прогресс, 1978. – 432 с.

Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпринимательской деятельности : монография / Т.А. Гусева. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 472 с.

Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов / А.А. Исаев. – М. : ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2004. – 270 с.

Капаєва Л.М. Фінансове право : навч. посібник / Л.М. Капаєва, М.С. Лях. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 248 с.

Кузь В.І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Василь Іванович Кузь. – Житомир, 2011. – 267 с.

Сучасна теорія та практика оподаткування / М.А. Куцин та ін. – Х. : Прапор, 2001. – 512 с.

Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др. ; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

Пепеляев С.Г. Налоги: реформы и практика / С.Г. Пепеляев. – М. : Статут, 2005. – 287 с.

Соколов А.А. Теория налогов / А.А. Соколов. – М. : ООО «ЮрИнфоР-Пресс», 2003. – 506 с.

Суторміна В.М. Держава–податки–бізнес: (зі світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки) : монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К. : Либідь, 1992. – 328 с.

Чуб О.О. Агентська теорія у контексті глобалізаційних процесів / О.О. Чуб // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» ; відп. ред. С.І. Дем’яненко. – 2008. – Вип. 21. – С. 250–256.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.