DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-89-97

ПОСТМИТНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Димитрій Олександрович Грицишен, Валерій Вікторович Нонік

Анотація


Проведено аналіз літературних джерел щодо визначення сутності основних категорій постмитного контролю. Встановлено неоднозначність думок авторів щодо трактування понять суб’єктів, об’єктів та методів постмитного контролю. Сформульовано власне визначення постмитного контролю з точки зору системного підходу до розгляду об’єктів, суб’єктів та методів постмитного контролю як основи управління безпекою зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Даний підхід дозволить удосконалити науковий інструментарій постмитного контролю та дасть змогу підвищити ефективність розподілу обов’язків щодо здійснення перевірок та обґрунтованості відбору об’єктів даного контролю, а також якості, інформативності та достовірності даних.


Ключові слова


постмитний контроль; зовнішньоекономічна діяльність; митний пост-аудит; постмитний аудит; митний пост-аудит контроль; методи постмитного контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакульчик О.М. Концептуальні засади діяльності митних органів з постмитних перевірок суб’єктів ЗЕД / О.М. Вакульчик, О.О. Кнішек // Вісник академії митної служби України. – 2009. – № 2. – С. 46–54.

Лунева Е.П. Методические и организационные основы таможенного аудита экспортно-импортных операций участников внешнеэкономической деятельности :монография / Е.П. Лунева ; под общ. ред. докт. экон. наук, проф. Л.А. Поповой. – М. : РИО РТА, 2003. – 220 с.

Кудрявцев О.Е. Выбор объектов таможенного аудита с использованием системы анализа и управления рисками : пособие / О.Е. Кудрявцев, В.В. Соловьев, И.В. Соловьева. – Ростов-н/Д : РИО Ростовского филиала РТА, 2005. – 105 с.

Берзан А.А. Развитие методических основ посттаможенного контроля : дис. … канд. эконом. наук : 08.00.05 / А.А. Берзан ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия». – М., 2007. – 151 с.

Гончарук О.А. Формування та розвиток системи постмитного контролю в Україні / О.А. Гончарук // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 163–167.

Копцева Л.О. Вплив міжнародних митних правил на законодавство України щодо митного аудиту / Л.О. Копцева // Митна справа. – 2010. – № 4 (70). – С. 62–71.

Губіна І.С. Митний пост-аудит в системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання / І.С. Губіна // Митна безпека. – 2011. – № 1–2. – С. 31–36.

Пашко П.В. Щодо окремих питань забезпечення ефективності митного контролю / П.В. Пашко // Митна безпека / Серія: «Економіка». – 2010. – № 1. – С. 6–13.

Співак І.В. Технології митного контролю доцільно удосконалити / І.В. Співак // Вісник Нац. тех. ун. України «Київський політехнічний інститут». – 2010. – № 2 (6). – С. 146–150.

Івашова Л.М. Основи митного постаудиту : навч. посібник / Л.М. Івашова, Т.С. Єдинак, Ю.В. Єдинак. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. – 200 с.

Community Customs Code: Regulation (EC) № 450/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/legislation_summaries/other/l11010_en.htm.

UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations Technical Note 5 «Post-clearanceaudit» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://r0.unctad. org/ttl/technical-notes/TN05_PostClearanceAudit.pdf.

Customs Modernization Handbook / Edited by Luc De Wulf, Jose B. Sokol. – World Bank. – 2005. – 352 p.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології) : монографія / В.О. Шевчук. – К. : КДТЕУ, 1998. – 371 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.