DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-194-200

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Vadim Alexandrovich Kusliy

Анотація


Проаналізовано генезис поняття «фінансові результати» у працях вчених економічної теорії різних наукових шкіл та здійснено аналіз сучасних літературних джерел щодо трактування даного поняття та його місця в системі економічних категорій.

Адже будь-яке підприємство функціонує не лише з метою задоволення соціальних потреб, а і отримання прибутку, який, в свою чергу, є позитивним підсумком діяльності підприємства. Тобто фінансовий результат є одним з найважливіших показників, що характеризує результативність діяльності суб’єкта господарювання.

На основі проведеного дослідження визначено підходи вчених щодо пояснення поняття «фінансовий результат». Здійснений огляд нормативно-правової бази дав змогу встановити відсутність визначення категорії «фінансовий результат». З метою єдиного трактування досліджуваної дефініції та розуміння даного поняття, а також уникнення помилок у практичній діяльності, запропоновано власне визначення категорії «фінансовий результат», яке доцільно закріпити на законодавчому рівні.


Ключові слова


фінансовий результат; прибуток; збиток; категорія; підсумок діяльності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


AA Voronin Managing financial result of industrial enterprise: Author. : Special. 08.00.04 - Economics and business management / AA Voronin; Kharkov th. Economic University. - Kharkiv, 2009. - 25 p.

Hayds NM Financial Analysis / NM Hayds. - Lviv: LBI NBU, 2006. - 414 p.

Zagorodny AG Accounting and auditing: time. Dictionary / AG Zagorodny, GL Voznyuk, GA Partyn. - Lviv: "Centre of Europe", 2002. - 671 p.

Kondrakov NP Accounting: teach. manual / NP Kondrakov. - 4th ed., Ext. - Moscow: INFRA-M, 2002. - 640 p.

M. Korobov Financial and economic analysis of enterprises / MJ Korobov. - K: Knowledge, 2000. - 812 p.

Lugovoi VA Accounting of capital, loans and financial results / VA Lugovoi. - Moscow: JSC "INKONSAUDIT", 1995. - 128 p.

Mocherny SV Political Economy: teach. manual / SV Mocherny. - K: Knowledge Press, 2002. - 687 p.

The national provisions (Standard) 1 "General Requirements for Financial Statements"; approved by the Ministry of Finance of Ukraine of February 7, 2013 № 73 [electronic resource]. - Access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print1431417542514759.

VA Pipko Handbook of accountant and auditor / VA Pipko, LN Bulavina. - 5th ed., Ext. - Moscow: Finance and Statistics, 2011. - 592 p.

MS Financial Accounting: Tutorial / MS Pushkar. - Ternopol: Carte blanche, 2002. - 628 p.

Y. Sokolov Basic theory of accounting / Y. Sokolov. - Moscow: Finance and Statistics, 2000. - 496 p.

V. Sopko Accounting: teach. manual / V. Sopko. - Kind. 3rd, revised. and add. - Kyiv: Kyiv National Economic University, 2005.

Tarasenko NV Economic analysis of industrial enterprise / NV Tarasenko. - 2nd ed., Erased. - K., alerts, 2003. - 485 p.

Hendryksen ES Theory and accounting / ES Hendryksen, MF Van Breda; Per. s English. ; ed. prof. Y. Sokolov. - Moscow: Finance and Statistics, 1997. - 576 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.