DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-339-350

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Костянтин Іванович Редченко

Анотація


Розглянуто проблеми реалізації та покращання процесу обліку і контролю. Виявлено основні недоліки інформаційних систем обліку та контролю, що пов’язані з: 1) недостатнім рівнем довіри у двосторонніх відносинах між відповідальною стороною та користувачем; 2) недостатньою кваліфікацією однієї або двох сторін у згаданих вище двосторонніх відносинах; 3) несвоєчасністю подання інформації для прийняття стратегічних рішень; 4) обмеженнями, що накладають окремі принципи та елементи методу бухгалтерського обліку. Розроблено загальну модель корисності інформаційної системи, що дозволяє виявити резерви покращання якості облікової та контрольно-аналітичної інформації. В основу цієї моделі покладено положення, згідно з яким корисність інформаційної системи визначається якістю інформації, що наповнює цю систему, якістю самої системи та якістю сервісу, який система надає користувачам. Запропоновано шляхи формування модерної системи обліку і контролю, побудованої на концепції корисності та використанні сучасних інформаційних технологій. Ці шляхи передбачають диверсифікацію та інтелектуалізацію обліку, розвиток інтегрованих інформаційних систем управління підприємством, підвищення уваги до нематеріальних активів, поширення нових технологій надання впевненості з метою наближення обліку до реальних потреб менеджменту, власників та інших зацікавлених сторін, створення передумов для надання облікової інформації у режимі реального часу, а також у вигляді початкової аналітики та метаданих.


Ключові слова


інформаційні системи; корисність інформації; бухгалтерський облік; управлінський облік; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Винер Н. Кибернетика / Н.Винер. – М. : Советское радио, 1968. – 344 с.

Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березин. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 174 с.

Strassmann P.A. How E-Business Affects Knowledge Capital. Oligopsonies in B2B exchanges are likely to inhibit corporate gains in knowledge / P.A. Strassmann // Knowledge Management. – 2000. – № 11. – P. 18–19.

Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія / М.М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.

Брадул О.М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій : монографія / О.М. Брадул. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 356 с.

Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку : монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 516 с.

Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / С.В. Івахненков. – Житомир : Рута, 2010. – 432 с.

Інформаційні системи і технології в обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., прероб. і доп. – Житомир : Рута, 2007. – 468 с.

Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту / В.П. Завгородний. – К. : А.С.К., 1998. – 768 с.

Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : монографія / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с.

Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Б.Райан; пер. с англ.; под ред. В.А. Микрюкова. – М. : Аудит, 1998. – 616 с.

Романов А.Н. Автоматизация аудита / А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 336 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.