DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-351-368

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАРАХУВАННЯ І СТЯГНЕННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ З НЕСУМЛІННОГО БОРЖНИКА

Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Фінансова нестабільність в Україні призводить до того, що підприємства, беручи на себе зобов’язання у договірних відносинах, приймають також ризики їх невиконання. Про це свідчить велика кількість господарських справ з притягнення до відповідальності несумлінних боржників, що суттєво впливає й на податкові розрахунки сторін таких відносин. Метою цієї статті є визначення шляхів стягнення штрафних санкцій з несумлінних боржників за господарськими зобов’язаннями сторін договірних відносин, виходячи з діючої нормативно-правової бази та практики судового вирішення господарських спорів для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування. Окреслено варіанти стягнення штрафних санкцій за порушення порядку виконання господарських зобов’язань; розглянуто порядок бухгалтерського обліку та оподаткування відповідних господарських операцій, а також їх документування, що дозволить створити належну інформаційну підтримку виконання господарських договорів та здійснення податкових розрахунків.


Ключові слова


штрафні санкції; господарські зобов’язання; договірна пеня; індекс інфляції; сумнівна заборгованість; облік штрафів; пені; неустойки

Повний текст:

PDF

Посилання


Андросов С.М. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / С.М. Андросов. – Донецьк, 2008. – 18 с.

Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.І. Гелевей. – К., 2003. – 20 с.

Господарський кодекс України, Закон України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Дуравкін П.М. Забезпечення виконання податкового обов’язку : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / П.М. Дуравкін ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 20 с.

Жила А.С. Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві України : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / А.С. Жила. – О., 2009. – 16 с.

Загорулько О.А. Завдаток як речовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань : автореф. дис. … к.ю.н. : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.А. Загорулько. – Х., 1997. – 16 с.

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346-III від 05.04.2001 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.

Затока Т.В. Бухгалтерський облік забезпечення виконання договірних зобов’язань: теорія і методика : автореф. дис. … канд.екон.наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / Т.В. Затока. – Житомир, 2012. – 22 с.

Карнаух Т.М. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Т.М. Каранух. – Х., 2008. – 19 с.

Кириченко В.В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Кириченко. – Ірпінь, 2005. – 20 с.

Макаренко Г.В. Завдаток як спосіб забезпечення зобов’язань : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Г.В. Макаренко ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2008. – 18 с.

Ментух Н.Ф. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Н.Ф. Ментух ; НДІ приват. права і підприємництва, Нац. акад. прав. наук України. – К., 2010. – 19 с.

Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С.В. Нижний. – К., 2007. – 16 с.

Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань» № 01-06/767/2013 від 29 квітня 2013 р.

Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія : монографія / І.В. Орлов. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 399 с.

Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О.О. Отраднова. – К., 2002. – 20 с.

Податковий кодекс України, Закон України від 02.12.2010 № 2755-VІ / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Постанова Верховного Суду України від 24 жовтня 2011 р. у справі № 25/187.

Постанова Вищого господарського суду України від 07 грудня 2011 року у справі № 25/187.

Постанова Вищого Суду України від 06.11.2013 року (у справі № 6-116 цс 13).

Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань» № 14 від 17 грудня 2013 р.

Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» № 10 від 29 травня 2013 р.

Проценко І.О. Види забезпечення належного виконання зобов’язань у цивільному праві України: єдність та диференціація : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І.О. Проценко. – Х., 2007. – 18 с.

Пучковська І.Й. Застава нерухомості – спосіб забезпечення виконання зобов’язань : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І.Й. Пучковська. – Х., 1995. – 18 с.

Романчук Е.В. Бухгалтерский учет операций задатка: согласование юридического трактования и методики бухгалтерского учета / Е.В. Романчук, Т.В. Затока // Международный бухгалтерский учет. – М., 2011. – № 13 (163). – С. 55–63.

Романчук К.В. До питання визнання забезпечення виконання зобов’язання умовними фактами господарського життя / К.В. Романчук, Т.В. Затока // Вісник ЖДТУ/ Серія: Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – № 1 (59). – Ч. 1. – С. 179–184.

Романчук К.В. Неустойка, 3 % річних та індекс інфляції: можливість паралельного застосування / К.В. Романчук, С.В. Горохов // Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічних змін: матеріали та тези виступів IX-ої міжнар. наук. конф. ; М-во освіти і науки України, Житомирський держав. техн. ун. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 372 с. – С. 351–353.

Романчук К.В. Правові аспекти та особливості бухгалтерського обліку поруки / К.В. Романчук, Т.В. Затока // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. / Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун., 2012. – № 1 (13). – 242 с.

Романчук К.В. Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності : дис. … докт.екон.наук : 08.00.09 / Романчук Катерина Василівна. – Житомир, 2012. – 670 с.

Романчук К.В. Способи забезпечення виконання зобов’язання: огляд національної облікової практики / Т.В. Затока, К.В. Романчук, О.М. Діділовський // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 4 (54). – 396 с.

Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань : автореф. дис. … канд.юрид.наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / В.М. Слома. – Львів, 2007. – 18 с.

Трофуненко Н.В. Господарсько-правове забезпечення якості будівельних робіт : автореф. дис. … кандид.юрид.наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» / Н.В. Трофуненко ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2011. – 20 с.

Цивільний кодекс України, Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.