DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-369-379

ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Ганна Юріївна Ткачук, Владислав Валентинович Савіцький

Анотація


Наведено еволюцію понятійного апарату в сфері управління персоналом. Визначено місце та роль кадрової політики в системі управління персоналом підприємства. Встановлено її відмінність від політики управління людськими ресурсами. Зазначено принципові відмінності управління людським капіталом через інвестиції в нього. Виділено три групи інвестицій в людський капітал за етапами життєвого циклу людини. Розглянуто процес формування та управління людським капіталом до його прибуття на підприємство та впродовж трудового життя. Обґрунтовано необхідність переорієнтації кадрової політики сучасних українських підприємств на політику управління людським капіталом.


Ключові слова


трудові ресурси; персонал; кадри; людський капітал; управління персоналом; кадрова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошина С.В. Економічний механізм управління процесом ефективності формування людського капіталу підприємства / С.В. Волошина, Ю.В. Галабурда // Економіка Криму. – 2008. – № 24. – С. 99–103.

Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. посібник / Г.Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.

Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Є.П. Качан, Д.Г. Шушпанов. – К. : Видавничій Дім «Юридична книга», 2009. – 358 с.

Лазарева А.П. Формування та управління людським капіталом / А.П. Лазарева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/5561/%D0%A1.%20151.pdf?sequence=1.

Луценко Г. Інвестиції в людський капітал та їх особливості / Г.Луценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/1211.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К.Маркс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.marxists.org/russkij/marx/1867/capital_vol1/.

Могдальова Н.В. Управління людським капіталом підприємства в сучасних умовах / Н.В. Могдальова, С.В. Севрюкова, О.Ю. Руднєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=10136.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / М.І. Мурашко. – К. : Знання, 2011. – 435 с.

Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 4-ое изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 638 с.

Швиданенко Г.О. Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін. – К. : КНЕУ, 2009. – 439 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.