DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-292-338

ЦІЛІСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ВИМІР

Інна Тадеушівна Райковська

Анотація


Здійснено критичний огляд вітчизняної та зарубіжної літератури щодо існування взаємозв’язку економічного аналізу та функцій системи управління задля з’ясування ролі та завдань аналізу господарської діяльності на сучасному етапі розвитку економічних відносин. Доведено необхідність та важливість використання економічного аналізу в процесі прийняття управлінських рішень, що сприятиме економному використанню ресурсів, запобіганню зайвих витрат, уникненню прорахунків і забезпечить ефективне й безперервне функціонування суб’єкта господарювання.


Ключові слова


управління; менеджмент; економічний аналіз; управлінське рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв М.В. Основи менеджменту : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, В.С. Верлока ; за ред. проф. М.В. Афанасьєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 484 с.

Білоус Б.П. Логіка : навч. посібник / Б.П. Білоус. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 166 с.

Бодди Д. Основы менеджмента / Д.Бодди, Р.Пэйтон. – СПб. : Питер, 1999.

Большой экономический словарь ; под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Большой энциклопедический словарь. Управление. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mirslovarei.com/content_eco/UPRAVLENIE-7284.html.

Гилберт М. История ХХ века. Неизвестные факты / М.Гилберт. – Х. : Книжный клуб. – 2006. – 334 с.

Інформаційні системи в менеджменті : навч. посібник / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко та ін. – Суми : ВТД «Універсальна книга», 2003. – 352 с.

Синергетика економічних систем : навч. посібник / І.Г. Грабар, Є.І. Ходаківський, О.В. Вознюк, Л.Ю. Возна. – Ж., 2003. – 244 с.

Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб. : Питер. – 2000. – 54 с.

Демьяненко А. Мифы о системе научного менеджмента Ф.У. Тейлора / А.Демьяненко, Л.Дятлова // Из истории управления. – № 1/04 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/18_1_04.html.

Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень ; пер. з англ. / Д.Дерлоу. – К. : Наукова думка, 2001. – 242 с.

Друкер П.Ф. Посткапиталистическое общество: Новая постиндустриальная волна на Западе / П.Ф. Друкер. – М. : Academia, 1999. – 187 с.

Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2005. – 567 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : монографія / Н.М. Малюга. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник / М.М. Мартиненко. – К. : Каравела, 2005. – 496 с.

Мескон М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М. : Дело, 1993. – 458 с.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит» ; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 352 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз : підруч. для студентів екон. спеціальностей вищих навчальних закладів / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., поп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.

Сладкевич В.П. Современный менеджмент (в схемах) : Опорный конспект лекцій / В.П. Сладкевич, А.Д. Чернявский. – 3-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 152 с.

Советский энциклопедический словарь ; за ред. А.М. Прохорова. – 3-е изд. – М. : Советская Энциклопедия, 1985. – 1599 с.

Стадник В.В. Менеджмент : підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – вид. 2-ге, вип., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.

Тейлор Ф.У. Научная организация труда / Ф.У. Тейлор. – М., 1925.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль. – К. : Академвидав, 2005. – 608 с.

Шегда А.В. Менеджмент : підручник / А.В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 687 с.

Шульц Д. Психология и работа / Д.Шульц, С.Шульц. – М. – СПб. : Питер, 2003. – 242 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.