DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-135-147

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ

Лілія Анатоліївна Заводовська

Анотація


Проаналізовано існуючі класифікації банківських продуктів та банківських інновацій. У результаті дослідження підходів науковців до класифікацій встановлено, що виділені критерії характеризуються неточністю та складністю застосування на практиці. Це визначає необхідність розробки класифікації інноваційних банківських продуктів з урахуванням вимог до побудови науково обґрунтованої класифікації та завдань бухгалтерського обліку, яка б мала за мету покращити організацію проведення та документального оформлення даного процесу, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Визначено, що в основу класифікації інноваційних банківських продуктів, що використовується в практиці бухгалтерського обліку та аналізу, слід покласти такі ознаки, як відображення в балансі (балансові, позабалансові); механізм розробки (розроблені силами банку, із залученням сторонніх розробників); ступінь новизни (новостворені, побудовані на новому способі використання наявних продуктів); форма захисту (такі, що запатентовані; торговельна марка яких зареєстрована; які є об’єктом авторського права; які є комерційною таємницею; щодо яких жоден спосіб захисту не використовувався).


Ключові слова


банківський продукт; банківська інновація; класифікація; облік; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрос С.В. Теоретичні засади організації та функціонування світового ринку банківських послуг / С.В. Андрос // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 10–12 листопада 2011 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 449–450.

Галкин Д.Э. Роль коммерческих банков в инновационном развитии экономики / Д.Э. Галкин // Вестник Тамбовского университета / Серия : Гуманитарные науки. – 2009. – Вып. 8 (76). – С. 61–68.

Гусева О.Г. Управление лояльностью клиентов на основе выделения особенностей банковских продуктов / О.Г. Гусева // TERRA ECONOMICUS. – 2011. – № 4–3. – Т. 9. – С. 108–110.

Долгоаршинных Ю.Ф. Обобщенная классификация банковских продуктов и банковских услуг как средство повышения рентабельности и конкурентоспособности банка / Ю.Ф. Долгоаршинных // Перспективы науки. – 2013. – № 1 (40). – С. 100–102.

Єгоричева С.Б. Сучасні аспекти класифікації банківських інновацій / С.Б. Єгоричева // Наукові записки / Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 22. – С. 32–36.

Жданова О.Р. Современные тенденции банковских инноваций / О.Р. Жданова, А.М. Кармінський // Доклады XII Всероссийского совещания по проблемам управления / ВСПУ-2014, Москва 16–19 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vspu2014.ipu.ru/conference/articles_all_list.

Иванова О.В. Классификация банковских инноваций / О.В. Иванова // Вестник Воронежского гос. ун-та / Серия : Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С. 163–166.

Козлюк В.А. Особенности банковской инновационной деятельности / В.А. Козлюк // Актуальные вопросы экономических наук. – 2008. – № 4–3. – С. 58–64.

Марамыгин М.С. Понятие розничного банковского продукта / М.С. Марамыгин, А.В. Поваров // Известия Уральского гос. эконом. ун-та. – 2011. – № 2 (34). – С. 22–28.

Медведев В.А. Проблема классификации в условиях преобразования научной рациональности / В.А. Медведев // Новые идеи в научной классификации : сб. науч. трудов. – Екатеринбург : УрО РАН, 2008. – Вып. 5. – С. 255–275.

Новоселова Е.Г. Классификация банковских инноваций для определения направлений развития банковской деятельности / Е.Г. Новоселова // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 292. – С. 153–157.

Пушкарь А.И. Основы научных исследований и организации научно-исследовательской деятельности : учеб. пособие / А.И. Пушкарь, Л.В. Потрашкова. – 2-ое изд., стереотип. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 208 с.

Поляков В.В. Розничные банковские услуги: продуктовый поход : монография / В.В. Поляков ; под науч. ред. В.И. Самарухи. – Иркутск : БГУЭП, 2011. – 164 с.

Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке / С.С. Розова. – Новосибирск : Наука, 1986. – 224 с.

Семикова П. Банковские инновации и новый банковский продукт / П.Семикова // Банковские технологии. – 2002. – № 11. – С. 42–47.

Соцкова О.В. Инновационные методы как способ повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта / О.В. Соцкова // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями : межвузовский сб. науч. трудов. – Самара : Самарский гос. эконом. ун-т, 2013. – № 1. – С. 141–144.

Философская энциклопедия / гл. ред. Ф.В. Константинов. – М., 1962. – Т. 2. – 576 с.

Шатковская Е.Г. Мотивация внедрения банковских продуктов в практику кредитных организаций по критериям классификации / Е.Г. Шатковская // Управленец. – 2013. – № 1 (41). – С. 4–6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.