DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-111-134

КЛЮЧОВІ ВИДИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ольга Павлівна Дріга

Анотація


Особливості й динаміка розвитку вітчизняного фінансового ринку потребують аналізу світового досвіду в частині використання різноманітних фінансових технологій для мінімізації ризиків, залучення ресурсів, підвищення ліквідності та рентабельності тощо. Однією з найефективніших фінансових інновацій XX століття, що дозволяє вирішити зазначені завдання, стала сек’юритизація активів. Досліджено існуючі підходи науковців до класифікації сек’юритизації та розкрито їх недоліки. Автором запропоновано класифікувати все різноманіття сек’юритизації за такими критеріями: залежно від цілей ініціатора та механізму проведення; залежно від ініціатора; за фактичною наявність сек’юритизованих активів; за характером активів, що виступають забезпеченням; за територіальною ознакою; залежно від складу учасників; за рівнем ризику активів; за способом розміщення цінних паперів. Також визначено основні її види, які здійснюють безпосередній вплив на порядок методичного забезпечення бухгалтерського обліку та оцінку фінансово-майнового стану підприємства.


Ключові слова


сек’юритизація; класифікація; види сек’юритизації; класична сек’юритизація; синтетична сек’юритизація; сек’юритизація існуючих активів; сек’юритизація майбутніх вимог; спеціально створена компанія; оригінатор

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Н.В. Понятие и виды секьюритизации / Н.В. Александрова // Финансы и кредит. – 2007. – № 5. – С. 26–30.

Анисимов А.Н. О видах секьюритизации банковских активов / А.Н. Анисимов // Банковское дело. – 2007. – № 10. – С. 90–95.

Бэр Х.П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов – инновационная техника финансирования банков / Х.П. Бэр ; перевод с немецкого Алексеев Ю.М., Иванов О.М. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 624 c.

Бобиль В. Сек’юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком / В.Бобиль, М.Соловей // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

Веретенникова О.Б. Сущность и виды секьюритизации банковских активов / О.Б. Веретенникова, И.А. Мезенцева // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2012. – № 4 (42). – С. 20–25.

Версаль Н. Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності / Н.Версаль // Вісник НБУ. – 2010. – № 4. – С. 28–35.

Володькова Л. Секьюритизация на рынке ценных бумаг / Л.Володькова // Финансы и бизнес. – 2009. – № 3.

Завидівська О.І. Теоретичні аспекти здійснення сек’юритизації іпотечних активів / О.І. Завидівська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_4/23.pdf.

Киселёва М.С. Классификация субъектов секьюритизации факторинговых активов и их роли в сделке. Экономические выгоды секьюритизации для участников сделки / М.С. Киселёва // Современная наука: актуальне проблемы теории и практики / Серия «Экономика и право». – 2012. – № 2. – С. 17–22.

Котова М.В. Сек’юритизація як інструмент управління активами / М.В. Котова // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – Вип. 2 (39). – С. 305–308.

Кравчук І.С. Сек’юритизація банківських активів / І.С. Кравчук, В.Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 1. – С. 27–31.

Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг / А.Е. Молотников. – М. : Стартап, 2013. – 552 с.

Некторов А. Философия секьюритизации активов / А.Некторов // Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 9. – С. 50–56.

Николова Л.В. Секьюритизация банковских активов как инновация многопланового характера / Л.В. Николова, А.Р. Омельяненко // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11. – С. 1655–1660.

Новак О.С. Поняття та класифікація сек’юритизації активів / О.С. Новак // Problems of design and development of human communities self-organization forms: materials digest of the 4th International Scientific Conference, Kiev, London, April 21–April 28, 2011 / Political, economic juridical sciences // All Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity. – Odessa : InPress, 2011. – P. 172–175.

Павельева Е.А. Организационно-методическое обеспечение процесса секьюритизации активов на российском финансовом рынке : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Е.А. Павельева. – Воронеж, 2013. – 25 с.

Пенкина И. Рынок секьюритизации в России / И.Пенкина // Биржевое обозрение. – 2007. – № 5.

Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов : учеб. пособие / А.О. Солдатова. – М. : Высшая школа экономики, 2013. – 1181 с.

Ткачук Н.М. Сек’юритизація банківських активів: характерні типи та особливості проведення / Н.М. Ткачук // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 2. – С. 50–55.

Тогонидзе Д.И. Теоретические подходы и виды секьюритизированных активов / Д.И. Тогонидзе // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 37 (79). – С. 52–55.

Улюкаев С. Секьюритизация активов и секьюритизация банковских активов: как отличить, понимать и трактовать? / С.Улюкаев // Экономическая политика. – 2010. – № 1.

Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек’юритизації активів / В.Фурсова // Вiсник Національного банку України. – 2009. – № 11 (165). – С. 56–59.

Хюфнер М. Рынок секьюритизации в Европе: новое распределение ролей / М.Хюфнер // Корпоративный юрист. – 2006. – № 7. – С. 16–19.

Чубук Л.П. Механізм сек’юритизації та його роль для підвищення конкурентоспроможності фінансових інститутів / Л.П. Чубук // Теоретичні та прикладні питання економіки. – К. : ВПЦ «Київський університет». – 2009. – № 18. – С. 324–332.

Шаповал А.В. Секьюритизация активов как альтернативный метод привлечения финансирования автореф : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / А.В. Шаповал. – Саратов, 2012. – 25 с.

Guidelines on credit risk management. Best practices in risk management for securitized products / Prepared by Oesterreichische Nationalbank (OeNB) and Financial Market Authority (FMA). – Vienna, 2004.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/finance/financialmarkets/48620405.pdf.

Ketkar С. Development Financing during a Crisis: Securitization of Future Receivables / С.Ketkar. – 2001.

Schengzhe Wang. True Sale Securitization in Germany and China [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.true-sale-international.de.

Sections 68, 69, 71 of Consultative Document Asset Securitisation // Basel Committee on Banking Supervision, Supporting Document to the New Basel Capital Accord. – 2001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.