№ 3(21)Ч.2 (2011)

Зміст

Статті

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, О. А. Чухліб 6-11
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ” PDF
Ірина Ігорівна Воронцова 12-19
СПЕЦИФІКА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Михайло Олександрович Гончарук 20-22
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЦІЛЯХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Сергій Миколайович Гречко 23-31
ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Дмитро Олександрович Грицишен 32-40
БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Людмила Вікторівна Гусак 41-43
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна 44-52
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС, ЇХ ВПЛИВ НА СТРАХОВІ ВІДНОСИНИ PDF
Марія Михайлівна Александрова 53-59
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ PDF
Надія Миколаївна Батищєва 60-67
ДОТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 68-72
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИПРАВЛЕННЯ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ореста Володимирівна Боднар 73-79
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА PDF
Евгения Олеговна Дружинина 80-91
БРЕНД ТА ТОВАРНИЙ ЗНАК ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 92-105
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 106-114
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ” PDF
Генріх Генріхович Казарян 115-120
АСПЕКТЬI ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКОГО АНАЛИЗА PDF
Тотка Кынева 121-129
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Тетяна Василівна Кирик 130-135
УЧЕТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА С УЧАСТНИКОМ, ВЫШЕДШИМ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 136-142
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ВЫКУПЛЕННЫМИ У АКЦИОНЕРОВ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 143-148
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ PDF
Юлія Василівна Кулій-Дем`янюк 149-159
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РУХЛИВІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Віталій Олександрович Кучменко 160-168
МОРФОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська 169-178
ОСНОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Федорович Легенчук 179-193
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ PDF
Олександр Васильович Лепьохін 194-198
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Андрій Володимирович Линенко 199-204
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ КАК ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ PDF
И. В. Матюш 205-210
ФАКТ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМ НАСЛІДКОМ: ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ PDF
Лілія Федорівна Маценко 211-217
АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 218-225
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина 226-230
ПРИЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА МОДИФІКАЦІЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов 231-241
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 242-251
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 252-265
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 266-274
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПАСИВ” В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Іванівна Петренко 275-280
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Стела Євгеніївна Пиріжок 281-288
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 289-297
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Дмитро Михайлович Чирка 298-310
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Катерина Василівна Романчук, Альона Василівна Лисюк 311-319
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Максим Юрійович Самчик 320-326
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ОПЕРАЦІЙ НА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ (ГРУПИ) ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Василівна Семчук, В. Г. Мазур 327-337
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “АКТИВИ”: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 338-348
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Столяренко 349-356
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Лариса Гаврилівна Михальчишина 357-364
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВІ НОМЕНКЛАТУРИ ТА РОЗПОДІЛ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 365-371
РОЛЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ПРИ КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЛЯБ PDF
Надежда Стоянова Цветкова 372-378
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ PDF
Любовь Александровна Чайковская 379-384
КУРСОВІ РІЗНИЦІ ЯК НАСЛІДОК КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Михайлович Чирка, Анна Анатоліївна Поплавська 385-401
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫПЛАЧИВАЕМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПОЛЬШЕ PDF
Анита Шигула 402-409
ПИТАННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Ольга Василівна Щирська 410-415
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ганна Юріївна Яковець 416-421