№ 3 (21) Ч.2 (2011)

Зміст

Статті

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, О. А. Чухліб
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ” PDF
Ірина Ігорівна Воронцова
СПЕЦИФІКА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Михайло Олександрович Гончарук
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЦІЛЯХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Сергій Миколайович Гречко
ІСЛАМСЬКА МОДЕЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Дмитро Олександрович Грицишен
БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Володимирівна Десяткіна
ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС, ЇХ ВПЛИВ НА СТРАХОВІ ВІДНОСИНИ PDF
Марія Михайлівна Александрова
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ PDF
Надія Миколаївна Батищєва
ДОТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ВИПРАВЛЕННЯ БРАКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ореста Володимирівна Боднар
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА PDF
Евгения Олеговна Дружинина
БРЕНД ТА ТОВАРНИЙ ЗНАК ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФОРМУВАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ” PDF
Генріх Генріхович Казарян
АСПЕКТЬI ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСКОГО АНАЛИЗА PDF
Тотка Кынева
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Тетяна Василівна Кирик
УЧЕТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА С УЧАСТНИКОМ, ВЫШЕДШИМ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С СОБСТВЕННЫМИ АКЦИЯМИ, ВЫКУПЛЕННЫМИ У АКЦИОНЕРОВ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ PDF
Юлія Василівна Кулій-Дем`янюк
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РУХЛИВІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Віталій Олександрович Кучменко
МОРФОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ОСНОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Федорович Легенчук
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ PDF
Олександр Васильович Лепьохін
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Андрій Володимирович Линенко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ КАК ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ PDF
И. В. Матюш
ФАКТ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМ НАСЛІДКОМ: ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ PDF
Лілія Федорівна Маценко
АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина
ПРИЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА МОДИФІКАЦІЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПАСИВ” В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Іванівна Петренко
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Стела Євгеніївна Пиріжок
НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Дмитро Михайлович Чирка
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Катерина Василівна Романчук, Альона Василівна Лисюк
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Максим Юрійович Самчик
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ОПЕРАЦІЙ НА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ (ГРУПИ) ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Василівна Семчук, В. Г. Мазур
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “АКТИВИ”: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Столяренко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Лариса Гаврилівна Михальчишина
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВІ НОМЕНКЛАТУРИ ТА РОЗПОДІЛ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
РОЛЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ПРИ КОНТРОЛА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЛЯБ PDF
Надежда Стоянова Цветкова
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ PDF
Любовь Александровна Чайковская
КУРСОВІ РІЗНИЦІ ЯК НАСЛІДОК КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Михайлович Чирка, Анна Анатоліївна Поплавська
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫПЛАЧИВАЕМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПОЛЬШЕ PDF
Анита Шигула
ПИТАННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Ольга Василівна Щирська
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ганна Юріївна Яковець