DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-402-409

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫПЛАЧИВАЕМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПОЛЬШЕ

Анита Шигула

Анотація


В статье представлен регуляционный аспект оценки выплачиваемости польских коммерческих банков. Считается, что параметрической нормой безопасности в Польше и ЕС является коэффициент выплачиваемости, и он рассматривается как показатель адекватности капитала. Определен способ выведения коэффициента выплачиваемости, а также минимальные правовые нормы в области исчисления основных его компонентов. Указана необходимость анализа и оценки операционного риска с использованием инструментов перехода количественного риска в требования по капиталу. Было установлено, что требования по капиталу относительно операционного риска высчитываются польскими коммерческими банками согласно методам, определенным правовыми нормами: метода базового коэффициента, стандартного метода, а также т.н. аналитического метода вычисления.


Ключові слова


Польша; коммерческий банк; оплачиваемость коммерческого банка; коэффициент оплачиваемости; параметрическая оценка оплачиваемости банка; операционный риск при оценке оплачиваемости банка

Повний текст:

PDF

Посилання


Żółtkowski Wiesław, Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, Dz. U. Nr 42, poz. 272.

Uchwała Nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 34.

Rozdział 10 „Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków” Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.

Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 381/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 8, poz. 35.

Drugi filar Nowej Umowy Kapitałowej, Dokument konsultacyjny DK/7/2F, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, listopad 2005.

Załącznik nr 14 do uchwały nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (poz. 34), Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 34.

Uchwała nr 383/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, Dz. Urz. KNF z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 8, poz. 37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.