DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-115-120

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ”

Генріх Генріхович Казарян

Анотація


Узагальнено та систематизовано підходи до розуміння існуючих дефініцій “посередницьких операцій” у різних джерелах.


Ключові слова


посередницькі операції; порушення здійснення посередницьких операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов А.Б. Большой экономический словар / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с. – Режим доступу до словника: http://www.bank24.ru/info/glossary/?srch=%EF%EE%F1%F0%E5%E4%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5+%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8

Декрет Кабінету Міністрів України “Про податок на прибуток підприємств і організацій” від 26.12.1992 року №12-92: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/12-92

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 року № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Колосов Р.В. Поняття “посередництва” у законодавстві та доктрині цивільного та господарського права: порівняльно-правовий аспект / Р.В. Колосов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – №3. – С. 65-71.

Краткий внешнеэкономический словарь-справочник / [под ред. В.Е. Рыбалкина]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Международные отношения, 1991. – 256 с.

Прицюк Л.А. Сутність, завдання та принципи організації торговельного посередництва / Л.А. Прицюк, І.П. Міщук // Економічний простір. – 2010. – № 43. – С. 280-291.

Пустозерова В.М. Посреднические сделки / В.М. Пустозерова. – М.: Приор, 1996. – С. 19.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь [Електронний ресурс] / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 495 с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). – Режим доступу: http://slovari.yandex.ru/~книги/Экономический%20словарь

Рєзникова В. Посередництво в економіці та господарському праві України [Електронний ресурс] / В. Рєзникова // Господарське право. – 2009. – № 11. – С. 74-77. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/ 2009_11/Ryeznikova.pdf

Рєзникова В.В. Економічна сутність посередництва / В.В. Рєзникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Том 3 (138). – Хмельницький: Науковий журнал № 4, 2009. – С. 228-234.

Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник / О. Сліпушко. – К.: Видавництво “Криниця”, 1999. – 389 с.

Словарь бухгалтерских терминов: [Пер. с агнл.]. – М.: ИНФА-М, 2001. – VIII, 408 c.

Современный экономический словар: [Электронный ресурс] – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. – Режим доступу: http://economic-enc.net/word/operacii-posrednicheskie-3326.html

Справочник бухгалтера и аудитора/ ред. Мизиковского. – М.: Юристь, 2001. – 980 с.

Толковый словарь аудиторских, налоговых и бюджетних терминов / Под ред. Н.Г. Сычева, В.В. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

Шестаков А.В. Экономика и право. Энциклопедический словарь [Текст] : [более 2100 юрид. и экон. понятий] / А.В. Шестаков; Федеральная служба налоговой полиции РФ, Академия налоговой полиции. – М.: Дашков и Ко, 2000. – 568 с. – (Библиотека налогового полицейского). – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11287


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.