DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-385-401

КУРСОВІ РІЗНИЦІ ЯК НАСЛІДОК КОЛИВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Дмитро Михайлович Чирка, Анна Анатоліївна Поплавська

Анотація


Досліджено сутність та класифікацію курсових різниць як результату коливань валютних курсів. Удосконалено класифікацію курсових різниць, яка є складовою валютних різниць, шляхом включення до її складу реалізованих та нереалізованих курсових різниць. Запропоновано методику облікового відображення реалізованих та нереалізованих курсових різниць.


Ключові слова


валютний курс; коливання валютного курсу; класифікація курсових різниць як результат коливань валютних курсів; методика облікового відображення курсових різниць

Повний текст:

PDF

Посилання


Арская Е.В. Актуальные проблемы бухгалтерского учета и аудита экспортных операций: автореф. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12“ Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности ” [Електронний ресурс] / Е.В. Арская. – Белгород, 2002. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/valyutnyi-risk-metody-otsenki-i-optimizatsii

Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності [підр. для студ. вищ. навч. заклад. спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – [3-тє вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 388 с.

Бухгалтерский учет: [учебник] / [Безруких П.С., Ивашкевич В.Б., Кондратюк Н.П. и др.]; под ред. П.С. Безруких. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Бухгалтерский учет, 1999. – 624 с. (Библиотека журнала “Бухгалтерский учет”)

Валютні операції: порядок здійснення та облік / [Кавторєва Я., Михайленко О., Бойцова М., Кузнецов В., Казанова М.].– [5-те вид.]. – Х.: Фактор, 2008. – 256 с.

Демчук Т.П. Облік валютних різниць на підприємстві при здійсненні операцій з іноземною валютою [Електронний ресурс] / Т.П. Демчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2009_4/NV%202009-V4_40.pdf

Жиглей І.В. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / І.В. Жиглей. – Тернопіль, 2003. – 22 с.

Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: [учебник]. – [3-е изд.]. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 592 с.

Палий В.Ф. Финансовый учет: [учеб. пособие] / В.Ф. Палий, В.В. Палий. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 672 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: [навч. посібник]. – [3-вид.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

Andrei P. Foreign Currency Translation in Consolidated Financial Statements: Some Critical Issues [Електронний ресурс] / Paolo Andrei, 1994. – 26 c. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1650223

Bartov E. Foreign Currency Exposure of Multinational Firms: Accounting Measures and Market Valuation [Електронний ресурс] / Eli Bartov. – 1997. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=145508

Choi F.D. International Accounting / Frederick D.S. Choi, Gary K. Meek. – 5th edition. – Pearson Prentice Hall, 2005. – 503 p.

Gernon H. The Effect of Translation on Multinational Corporation’s Internal Performance / Helen Gernon // Journal of International Business Studies. – 1983. – Vol. 14(1). – P. 103-112.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.