DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-275-280

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПАСИВ” В ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Наталія Іванівна Петренко

Анотація


Досліджено процес історико-облікової еволюції поняття “пасиву”, розкрито сучасні ознаки пасиву балансу, запропоновано власний підхід до трактування поняття пасиву як обліково-економічної категорії.

 


Ключові слова


пасив як обліково-економічна категорія; ознаки пасиву балансу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаева А.С. Бухгалтерские термины и определения / А.С. Бакаева // Бухгалтерский учет. – 2002. – №6. – С. 160-161.

Благодатин А.А. Финансовый словар / А.А. Благодатин, Л.М. Лазавський, Б.А. Райзберг. – М.: ИИФА-М, 2006. – VI – 378 с.

Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. – К.: Центр 1998. – 480 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП Рута, 2000. – 640 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП Рута, 2009. – 912 с.

Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: [В 2-х частинах. Ч.І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП Рута, 2001. – 512 с.

Бутынец Ф.Ф. Организация ревизии в колхозе / Ф.Ф Бутынец. – К.: Урожай. – 1976, – 232 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній , Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Кошкин И.А. Оперативно-балансовый учёт/ И.А. Кошкин. – Ленинград: ЛЕНОБЛИЗДАТ, 1933. – 404 с.

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Линний. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

Кузнєцов В. Великий словник бухгалтера. / В. Кузнєцов, О. Михайленко. – Х.: Фактор, 2005. – 532 с.

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; Пер. с анг. / Под ред. В.Я. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 496 с.

Орлова В.К. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В.К. Орлова, В.І. Савич, Л.А. Костецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

Пантелеєва В.П. Словарь бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєва, О.С. Сніжко. – К.: ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2009. – 239 с.

Плікус І. Бухгалтерська звітність: якою вона має бути? / І. Плікус // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – №9. – С. 3-6.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.В. Собко. – К.: КНЕУ, 1998. – 448 с.

Уоолл Н. Экономика и бизнес. А-Я: Словарь: справочник / Пер. с англ. К. Л. Ткаченко. – М.: ФАНР-ПРЕСС, 1999. – 624 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.