DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-338-348

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “АКТИВИ”: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Анотація


Представлено критичний огляд існуючих у фаховій літературі підходів до визначення категорії “активи”, що дає можливість уточнити і поглибити її сутність.


Ключові слова


активи як облікова категорія; аналіз наукових джерел визначення дефініції

Повний текст:

PDF

Посилання


Аринушкин Н.С. Инвентарь. Юридическое и бухгалтерское значение инвентаря. Инвентарь по германскому и русскому праву / Н.С. Аринушкин. – Самара, 1912. – с. 779-796.

Бабенко И.П. Введение в счетную науку / И.П. Бабанко. – Спб., 1907.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

Галасюк В. Принципиально новый подход к оптимальному управлению активами компании на базе концепции ССF / В. Галасюк, А. Вишневська-Галасюк, В. Галасюк // Весник ЖГТУ. – 2003. № 3 (25). – С.240-249.

Горецька Л.Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”/ Л.Л. Горецька. – Київ, 2003. – 20 с.

Горецька Л.Л. Економічна природа активів: обліковий аспект / Л.Л.Горецька // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 20. – С.49-57.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Економічна енциклопедія: [у трьох томах. Т. 1] / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 – 864 с.

Економічний словник-довідник / за ред. проф. С.В. Мошенського. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – [2-ге вид. виправл. та доповн.]. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 2002.–256 с.

Закон Азербайджанської Республіки “Про бухгалтерський облік” від 24.03.1995 р. №998 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zewo.ru/laws/0998.html

Закон Естонії “Про бухгалтерський облік” від 01.01.1995 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hot.ee/estonianlegislation/11.htm

Закон Республіки Білорусь “Про бухгалтерський облік і звітність” від 18.10.1994 р. № 3321-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19403321

Закон Республіки Казахстан “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 28.02.2007 р. № 234 [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.minfin.kz/index.php?uin=1163568134&chapter 〈=rus

Закон Республіки Молдова “Про бухгалтерський облік” від 04.04.1995 р. №426-XIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.law-moldova.com/laws/rus/buhgalterskom_ucete_ru.txt

Закон Туркменістану “Про бухгалтерський облік” від 20.12.1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakony-turkmenistana.narod.ru/buh-uchet.htm

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16.06.1999 р. № 996 – ХІV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав, професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.01 р. 2658-III [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

Золотарьов В.Г. Энциклопедический словар по экономике / В.Г. Золотарьов. – Мн.: Полыма, 1997. – 571 с.

Майданевич Ю.П. Визначення активів підприємства та їх класифікація / Ю.П. Майданевич // Вісник ЖІТІ: Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 166-169.

Малеева А.В. Экономическая сущность активов как объекта управления. Учебное пособие / А.В. Малеева, Е.В. Харченко – М.: Дрофа, 2006. – 374 с.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: монографія / О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

Руднюк Г.Г. Активи підприємства – питання визначення, класифікації, складу та розміщення їх у балансі / Г.Г. Руднюк // Вісник ЖІТІ. – 1997. – № 6. – С. 104-110.

Семйон В.С. Активи як облікова категорія: проблеми трактування / В.С. Семйон // Вісник ЖДТУ: Економічні науки. – 2008. – № 2 (44). – С. 146-155.

Соколов Я.В. Актив: это очень сложно / Я.В.Соколов // Бухгалтерский учт – веселая наука. Сборник статей. – М.:ООО “1С – Паблишинг”, 2011, 638 с.

Урбан Н.М. Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті: автореф. Дис. канд. ек. Наук / Терноп. Акад. нар. госп. – Т., 2004. – 20 с.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; пер. с англ. под. ред. прод. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.