DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-92-105

БРЕНД ТА ТОВАРНИЙ ЗНАК ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Віктор Валерійович Євдокимов

Анотація


Досліджено теоретичні основи оцінки та облікового відображення брендів і торгівельних марок професійних футбольних клубів.


Ключові слова


професійний футбольний клуб; бренд професійного клубу; товарний знак футбольного клубу; оцінка торгівельних марок футбольних клубів; облікове відображення брендів клубів

Повний текст:

PDF

Посилання


Аакер Д.А. Создание сильних брендов / Д. А. Аакер ; пер. с англ. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2003. – 440 с.

Барлоу Дж. Сервис, ориентированньїй на бренд. Новое конкурентное преимущество. Жалоба как подарок / Дж. Барлоу, П. Стюарт. М. : Олимп Бизнес, 2007. – 271 с.

Бодуан Ж. Управление имиджем компании / Ж. Бодуан ; пер. с фр. – М. : Имидж-контакт, 2003. – 233 с.

Вершинин О. Особенности брендинга в коммерческих банках / О. Вершинин, Р. Кулягин, В. Угрына // Бренд-менеджмент. – 2003. – № 1. – С. 39-45.

Ветвинский А. Бренды исчезнувшей империи [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6421000/6421609.stm

Вовк О.Б. Аналіз об'єктів, що можуть бути торговими марками: види, класи, захист / О.Б. Вовк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" – 2011. – С.52-53.

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.3. Должанський, Т.О. Загорна. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Економічний словник-довідник. / За ред. С.В. Мочерного – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

Еллвуд А. Основы брендинга / А. Еллвуд; пер. с англ. – М. : Фаир-пресс, 2002. – 336 с.

Закон РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” с 01.01.2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/tm.htm.

Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вiд 15.12.1993 № 3689-XII [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

Зозульов О.В. Брендінг чи антибрендінг: Що вибрати в Україні?/ О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – № 4. – 1998. – С. 26-28.

Интеллектуальная собственность в Украине. Правовые основы и практика. Научно-практическое издание: В 4-х т. – Киев: Издательский дом “Ін Юре”. 1999.

Капферер Ж. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга / Ж. Капферер ; пер. с англ. – М. : Инфра-М, 2002. – 211 с.

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи / Інститут змісту і методів навчання; Житомирський інженерно-технологічний ін-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.). – Житомир, 1998. – 383 с.

Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.П. Павленко та ін. – К.: Вид-во "Хімджест", 2008. – 720 с.

Махнула С.М. Методика оцінювання параметрів конкурентоспроможності торгової марки як елементу її потенціалу / С.М. Махнула // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 80-84.

Мороз О.В. Теорія сучасного брендінгу: Монографія / О.В. Мороз, О.В. Пащенко / Вінниця, держ. техн. ун-т.: Універсам – Вінниця, 2005. – 103 с.

Мушко З.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Частина ІІ. / З.М. Мушко, Н.М. Діхтярьова. – Харків: “Основа”, 1996. – 231 с.

Перция В. Брендинг: курс молодого бойца / В. Перция. – СПб.: Питер, 2005. 208 с.

Плахотний М. Торговая марка / М. Плахотний // Компаньон. – 2001. – № 26. – С. 46.

Победители “Брэнд года Effie – 2003” “Маркетолог”. – 2004. – № 1. с. 8

Репьев А.П. Брзндинг // [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.repiev.ru/articles/2005brand_rus.htm.

Стюарт Крейнер Брэнды, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брэндов мира / Стюарт Крейнер, Дез Дирлав / Пер. с англ. – СПб.: “Крылов”, 2004. – 320 с.

Фризоргер О.К. Банковский бренд - подспорье менеджменту / О.К. Фризоргер // Банковское дело. – 2007. – № 9. – С. 75-77.

Харшак М. Эволюция и революция в истории знака, "Мир дизайна", зимний номер 1999 года [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=004145.

Чухрай Н. Товарна інноваційна політика на підприємстві: Підручник / Н. Чухрай, Р. Патора. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.

Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: навч. посібник 2 –ге видання / О.М. Шканова. Київ, 2003. – 160 с.

Devil´s Rope Museum History of Cattle Brands // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.barbwiremuseum.com/cattlebrandhistory. htm#TOP.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.