DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-12-19

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ”

Ірина Ігорівна Воронцова

Анотація


 Розглянуто підходи вчених-науковців до трактування категорії “матеріальні ресурси”, здійснено їх критичний аналіз, наведено відмінність між матеріальними ресурсами та матеріальними активами, визначено ознаки та склад матеріальних ресурсів підприємств.


Ключові слова


категорія матеріальні ресурси; економічна ознака матеріальних ресурсів; облікова ознака матеріальних ресурсів; відмінність матеріальних ресурсів та матеріальних активів підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / А.Н. Азрилиян. – [4-е изд. доп. и перераб.]. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

Білик В.М. До питання про вживання термінів “товарні ресурси” і “товарні запаси” [Електронний ресурс] / В.М. Білик, О.А. Закулісов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_2/171_Bil.pdf.

Булавина Л.Н. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов: [Учеб. пособие] / Л.Н. Булавина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / [За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Введенський Б.А. Энциклопедический словарь. Глав. редактор Б.А. Введенский. CHлены глав. ред.: Н. Н. Аничдов [и др.]: К- Праца Гос. науч. изд-во “Большая советская энциклопедия”, 1954.

Гуцайлюк З.В. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности/ З.В. Гуцайлюк. – К.:Техника, 1983.–104 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / [А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк]. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Золотогоров В.Г. Экономика. Энциклопедический словарь. Минск: “Интерпрессервис”, “Книжный дом”, 2003. – 720 с.

Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами: [навч. посіб.] / [П.В. Іванюта, О.П. Лугівська]. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

Ластовецький О.В. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики. – Чернівці: Прут, 2005. – 200 с.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У двох томах] / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій]. – [Т. 1 / За ред. С.В. Мочерного]. – Львів: Світ, 2005. – 616 c.

Письмак В.П. Начало отрицания экономики / Предисл. И. Кураса. – М.: КомКнига, – 2007, – 328 с.

Суков Г.С. Вирішення проблем обліку запасів / Г.С. Суков. – Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – № 2(32). – С. 187-195.

Справочник экономиста промышленного предприятия. Под. ред. С.Е. Каменицера. – М.: “Экономика”, –1974.–663 с.

Тимошенко Л.М. Економіка і економія / Л.М. Тимошенко. К., Вид-во політичної літератури України, 1982. – 166 с.

Тишков І.Е. Бухгалтерский учет: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. “Бух. учет, анализ и аудит” / Ред. Тишков И.Е. – Минск : Вышэйш. шк., 1994. – 686 с.

Чай В.Т. Бухгалтерский учет: учебное пособие / В.Т. Чая, О.В. Латыпова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 520 с.

Юровський Б.С. Учет запасов предприятия. Справочное пособие. ББ19-20 (181-182) – Х.: ООО Центр “Консультант”, 2000. – 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.