НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМІСТЬ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

Анотація


Досліджено підходи до бухгалтерського відображення речових прав на нерухомість відповідно до чинного законодавства України.


Ключові слова


нерухомість; речові права на нерухомість; бухгалтерське відображення речових прав на нерухомість; нормативне регулювання речових прав на нерухомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко М.Б. Речеві права на нерухомість: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / М.Б. Гончаренко. - Харків, 1999. – 20 с.

Городиський М.П. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій за договорами підряду: організація і методика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / М.П. Городиський. – Житомир, 2011. – 20 с.

Городиський М.П. Відображення в бухгалтерському обліку речових прав на чуже майно: суперфіцій, сервітут, емфітевзис / М.П. Городиський // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / Відповід. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Вип. 3 (12). – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 139-146.

Вегера С.Г. Ограниченные вещные права на земельные участки, как объект бухгалтерского учета: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13.DNI_2007/Economics/21185.doc.htm.

Дякович М.М. Правовий зміст поняття “накладання заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації”/ М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Митна справа. – 2011. – Ч. 2. – № 3 (75). – С. 253-258.

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” № 1952-IV від 1 липня 2004 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1952-15.

Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах / О.В. Крамаренко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 255-259.

Малай М.О. Про розмежування сфери регулювання обмежень речових прав на нерухоме майно цивільним та земельним законодавством/ М.О. Малай //Право та управління. – 2011. – № 2. – С. 237-245.

Панков Д.А. Методологические проблемы учета земли и земельной ренты / Д.А. Панков, С.Г. Вегера // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз / Відповід. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Вип. 3 (15). – Житомир: ЖДТУ, 2009. – С. 36-46.

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242 зі змінами внесеними 18.03.2011 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0750-99.

Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Р.Рейли, Р. Швайс: Пер. с англ. бюро переводов Ройд. – М.: ИД “Квинто-Консалтинг”, 2005. – 792 с.

Розновська С.Б. Зарубіжний досвід щодо правового режиму земельної ділянки і розташованого на ній нерухомого майна / С.Б. Розновська // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 276-280.

Статистичний щорічник Житомирської області за 2010 рік /За ред. Г.А. Пашинської. – Житомир: Головне управління статистики в Житомирській області, 2011. – 477 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-289-297

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.