DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-53-59

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС, ЇХ ВПЛИВ НА СТРАХОВІ ВІДНОСИНИ

Марія Михайлівна Александрова

Анотація


Розглянуто такі базові категорії страхової науки, як економічний та страховий інтерес, які виступають основою теорії та практики здійснення страхування. Визначено, що економічний та страховий інтерес, рівень їх реалізації – одні з найбільш значимих факторів страхових відносин, але без їх узгодження між всіма суб’єктами цих відносин та якісної й кількісної оцінки вони не можуть забезпечити функціональність страхування.


Ключові слова


страхування; страхові відносини; економічний та страховий інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова М.М. Теоретичні основи оцінки фінансової корисності страхування / М.М. Александрова // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 6. – С. 14-18.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.4 / В.И. Даль – СПб.: ТОО “Диамант”, 1996. – 658 с.

Зайцева Е.А., Савченко И.А. Экономический интерес и социокультурная интеграция / Е.А. Зайцева, И.А. Савченко // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. – 2010. – № 2(1). – С. 332 – 339.

Закон України “Про страхування” від 07.03.96 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс] / База даних “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0

Новий тлумачний словник української мови (у чотирьох томах). Укладачі: проф. В.В. Яременко, к.ф.н. О.М. Сліпушко. – К.: Видавництво “Аконіт”, 2000.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / С.И. Ожегов; под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведової. – [18-е изд., стереотип.] – М.: Рус.яз., 1986. – 797 с.

Основи бізнесу: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. – [2-е вид., доп. і перероб]. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 364 с.

Прокопенко Н.С. Економічні інтереси як об’єктивна основа оподаткування агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / Н.С. Прокопенко // Європейські перспективи. – 2009. – № 1. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evp/2009_1/Prokopen.pdf

Райзберг Б.А. Учебный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 416 с.

Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования / В.К. Райхер – М.: ЮКИС, 1992. – 284 с.

Серебровский В.И. Очерки советского права / В.И. Серебровский – М.: Госиздат, 1926. – 80 с.

Серебровский В.И. Страхование / В.И. Серебровский – М.: Финиздат НКФ СССР, 1927. – 144 с.

Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров (пред.). – М.: “Советская Энциклопедия”, 1981. – 1600 с.

Словарь страховых терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/dictionary

Худяков А.И. Теория страхования / А.И. Худяков. – М.: Статут, 2010. – 362 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.