DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-231-241

ПРИЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА МОДИФІКАЦІЯ

Ігор Віталійович Орлов

Анотація


Систематизовано існуючі підходи до інтерпретації сутності
та значення бухгалтерського обліку.


Ключові слова


бухгалтерський облік; суть та значення обліку; історична модифікація бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахов В.П. Теория бухгалтерського учета. – М.: “Экспертное бюро-М”, 1997. – 351 с.

Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / Ю.А. Бабаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 304 с.

Белуха Н.Т. Бухгалтерский учет на автомобильном транспорте: Учебник для вузов / Н.Т. Белуха. – М.: Транспорт, 1989. – 261 с.

Блатов Н.А. Основы общей бухгалтерии в связи с торговым, промышленным и сметным счетоводством [Текст] / Н.А. Блатов. – М., 1926. – 531 с.

Бухгалтерский учет: [учебник] / П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков и др.; под. ред. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерскй учет, 1999. – 624 с. – С. 22-23 (принципи організації)

Бухгалтерський облік: Концептуальні основи теорії. Навчально-практичний посібник / під заг. ред. В.В. Сопка. – ТОВ “Видавничий дім “Професіонал” Київ, 2004. – 180 с.

Вопросы анализа баланса, отчетной калькуляции и фабрично-заводской бухгалтерии / И.К.Крейбиг, А.П. Рудановский, И.Ф. Шер. – М.: Макиз, 1925.

Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Л.И. Воронина. – М.: Изд-во “Эксмо”, 2006. – 480 с.

Галаган А.М. Основы общего счетоведения [Текст] / А.М. Галаган. – М.: Изд-во Наркомторга СССР и РСФСР, 1928. – 436 с. (239 с.)

Додонов А.А. Бухгалтерский учет и управление производством [Текст] / А.А. Додонов. – М.: Журн. “Контроллинг”: Изд-во стандартов, 1993. – 258 с.

Исаев В.В. Общая теория систем: [учебное пособие] / В.В. Исаев. – СПб.: СПбГИЭУ, 2001. – 140 с.

Королев Ю.Ю. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие / Ю.Ю. Королев. – Мн.: Новое знание, 2007. – 304 с.

Кошкин И.А. Оперативно-балансовый учет: курс основной. – Ленинградское областное издательство, 1933. – 407 с.

Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет: учебник / А.Д. Ларионов, В.А. Ерофеева, Ж.Г. Леонтьева, П.А. Станков. – под. ред. А.Д. Ларионова. – М.: “Проспект”, 1998.–392 с.

Литвак Х.Л. Бухгалтерский учет в системе управления торговлей: [монография] / Х.Л. Литвак. – Киев: “Вища школа”, 1979. – 213 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Нечитайло А.И. Теория бухгалтерского учета / А.И. Нечитайло. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета [Текст] / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с. – С. 479-483.

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 286 с.

Петренко С.Н. Риски аудиторской деятельности [Текст]: учебно-практическое пособие. / С.Н. Петренко. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 76 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учеб. пособие для вузов] / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Сухарева Л.О. Аудит: оцінка якості системи бухгалтерського обліку: [монографія] / Л.О. Сухарева, К.О. Закалінська; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: Вид-во “Вебер” (Донецька філія), 2009. – 236 с.

Теория бухгалтерского учета: [учебник для вузов] / С.И. Шульман, А.К. Марченко, П.А. Костюк и др., Под. общ. ред. Б.И. Гаврилова. – Мн.: Выш. школа, 1979. – 272 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.Г. Швець – К.: Знання, 2006. – 525 с.

Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: Концептуальний підхід: [монографія]. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 312 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.