DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-327-337

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ОПЕРАЦІЙ НА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ (ГРУПИ) ПІДПРИЄМСТВ

Інна Василівна Семчук, В. Г. Мазур

Анотація


Ідентифіковано внутрішні операції об’єднання (групи) підприємств з метою виявлення їх впливу на показники консолідованої фінансової звітності.


Ключові слова


об`єднання (група) підприємств; внутрішні операції об`єднань підприємств; фінансова звітність об`єднань підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99. р. №291 зі змінами та доповненнями.

Корінько М.Д. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація: монографія / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко. – К.: Видавництво: ТОВ “Клякса”, 2009. – 472 с.

Корінько М.Д. Реструктуризація транснаціональних корпорацій: обліково-аналітичний аспект: монографія / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко, О.І. Пилипенко. – К.: Видавництво: ТОВ “Клякса”, 2009. – 520 с.

Коршикова Р.С. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання / Р. Коршикова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – №7. –С. 28-40.

Костюченко В.М. Проблеми консолідації фінансових звітів в іноземній валюті та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [“Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики”] / В.М. Костюченко. – К.: КНЕУ, 2010. – 568 с. – С. 418-420.

Костюченко В.М. Теоретичні аспекти класифікації внутрішньогрупових операцій [Електронний ресурс] // Облік і фінанси АПК. – 2006. – Режим доступу до журн.: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/152/35

Литвиненко Н.О. Внутрішні розрахунки у міжнародних стандартах фінансової звітності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні”], (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2010 р.) / Н.О. Литвиненко. – Тернопіль: Крок, 2010. – 257 с. – С. 125-127.

Литвиненко Н.О. Еволюція об’єкта “внутрішні розрахунки” в методологічній основі бухгалтерського обліку / Н.О. Литвиненко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. – 651 с. – 416-423.

Матвеев А.А. Консолидированная отчетность: методика и практика: [учебно-практическое пособие] / А.А. Матвеев, В.П. Суйц. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. – 176 с.

Матвеев А.А. Разработка консолидированной отчетности для вертикально-интегрированных компаний нефтяной отрасли: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности” / А.А. Матвеев. – Москва, 2000. 20 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – [2-ге вид.] – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 c.

Озеран В.О. Місце класифікації внутрішніх розрахунків в організації та методиці їх обліку, контролю та аналізу: матеріали та тексти виступів V-ої Міжнародної науково-практичної конференції [Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей] / В.О. Озеран, Н.О. Литвиненко. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 148 с. – С. 93-106.

Онищенко В.П. Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів / В.П. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 5. – С. 22-29.

Семчук І.В. Внутрішньогрупові операції та їх вплив на формування звітності / І.В. Семчук // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 260: В 6 т. – Т. I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 308 c. – C. 274-284.

Уманців Г.В. Основи консолідації фінансової звітності / Г.В. Уманців // Бухгалтерія. – 2002. – № 4/1. – С. 27-36.

Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці / Г.В. Уманців. – К.: ВІРА – Р, 2002. – С. 129-137.

Уткіна Н.В. Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Н.В. Уткіна. – Київ, 2008. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.