№ 1 (22) (2012)

Зміст

Статті

ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ КОШКІН: БУХГАЛТЕР І ОФІЦЕР, УЧЕНИЙ І ЕКОНОМІСТ PDF
Франц Францович Бутинець
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ PDF
Франц Францович Бутинець
ТЕОРІЯ ОБЛІКУ ЧИ ЙОГО ОСНОВИ. ЩО ВИВЧАЮТЬ МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ З ОБЛІКУ? PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Василівна Кирик
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Оксана Василівна Вакун
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Валентинівна Вольська, Марія Броніславівна Камінська
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Наталія Валеріївна Гойло
ФІЛОСОФІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ PDF
Володимир Володимирович Головач
АУДИТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Дмитрівна Голяш, Світлана Іванівна Саченко
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАПРЯМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен, Олена Адамівна Лаговська
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ PDF
Виктор Валериевич Евдокимов
ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ PDF
Генріх Генріхович Казарян
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.09 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)”: ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ PDF
Марія Олегівна Козлова
ГАРМОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ БЕЛАРУСИ С МСФО: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ PDF
Сергей Леонидович Коротаев
ГОСПОДАРСЬКІ ПОРУШЕННЯ І ВІДХИЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ТЕОРІЯ АКТИВІВ І КАПІТАЛУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА: CONDITIO SINE QUA NON PDF
Сергій Федорович Легенчук
ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Васильович Лепьохін
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Іван Дмитрійович Ловска
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗВОРОТНОЇ ТАРИ ТА ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ЇЇ НЕПОВЕРНЕННЯ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРИБУТКУ ЯК БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ PDF
Юлия Валериевна Плакса
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Анна Юріївна Масловська
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Михайло Олександрович Гончарук
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Вадим Валентинович Мушинський
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБЛІКОВО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Василівна Орлова
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ АКЦІОНЕРІВ PDF
Наталія Іванівна Петренко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА В ЧАСТИНІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Галина Адамівна Римар
РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Катерина Василівна Романчук
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Роман Олександрович Савченко, Алла Валер'янівна Погосова
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Олена Борисівна Сивак
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ОБЛІКОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник, Ірина Миколаївна Вигівська
КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ярослава Василівна Сливка
ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ШКІЛ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Олена Олександрівна Зеленіна
ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИК КОНТРОЛЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Людмила Олексіївна Сухарева, Віктор Михайлович Стефківський, Анна Василівна Христенко
Збалансований економічний аналіз компанії в умовах економічних потрясінь PDF (English)
Марко Любомиров Тімчев
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва, Тетяна Сергіївна Суботенко
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Світлана Борисівна Шипіна
ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Ольга Василівна Щирська