№ 1(22) (2012)

Зміст

Статті

ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ КОШКІН: БУХГАЛТЕР І ОФІЦЕР, УЧЕНИЙ І ЕКОНОМІСТ PDF
Франц Францович Бутинець 5-10
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ PDF
Франц Францович Бутинець 11-18
ТЕОРІЯ ОБЛІКУ ЧИ ЙОГО ОСНОВИ. ЩО ВИВЧАЮТЬ МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ З ОБЛІКУ? PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 19-37
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Василівна Кирик 38-54
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Оксана Василівна Вакун 55-60
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Вікторія Валентинівна Вольська, Марія Броніславівна Камінська 61-66
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Наталія Валеріївна Гойло 67-72
ФІЛОСОФІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ PDF
Володимир Володимирович Головач 73-89
АУДИТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Дмитрівна Голяш, Світлана Іванівна Саченко 90-94
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАПРЯМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен, Олена Адамівна Лаговська 95-101
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 102-108
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАН БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ PDF
Виктор Валериевич Евдокимов 109-121
ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 122-130
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ PDF
Генріх Генріхович Казарян 131-144
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.00.09 “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)”: ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ PDF
Марія Олегівна Козлова 145-150
ГАРМОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ БЕЛАРУСИ С МСФО: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ PDF
Сергей Леонидович Коротаев 151-162
ГОСПОДАРСЬКІ ПОРУШЕННЯ І ВІДХИЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИЯВЛЕННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 163-171
ТЕОРІЯ АКТИВІВ І КАПІТАЛУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА: CONDITIO SINE QUA NON PDF
Сергій Федорович Легенчук 172-186
ВПЛИВ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Васильович Лепьохін 187-193
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Іван Дмитрійович Ловска 194-200
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗВОРОТНОЇ ТАРИ ТА ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ЇЇ НЕПОВЕРНЕННЯ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 201-205
СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ПРИБУТКУ ЯК БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 206-216
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 217-223
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 224-242
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ PDF
Юлия Валериевна Плакса 243-247
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Анна Юріївна Масловська 248-256
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Михайло Олександрович Гончарук 257-262
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Вадим Валентинович Мушинський 263-279
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБЛІКОВО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Василівна Орлова 280-288
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ АКЦІОНЕРІВ PDF
Наталія Іванівна Петренко 289-300
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА В ЧАСТИНІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко 301-308
ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Галина Адамівна Римар 309-314
РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Катерина Василівна Романчук 315-328
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Роман Олександрович Савченко, Алла Валер'янівна Погосова 329-332
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Олена Борисівна Сивак 333-338
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 339-349
ОБЛІКОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник, Ірина Миколаївна Вигівська 350-355
КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ярослава Василівна Сливка 356-365
ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ШКІЛ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Олена Олександрівна Зеленіна 366-370
ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИК КОНТРОЛЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Людмила Олексіївна Сухарева, Віктор Михайлович Стефківський, Анна Василівна Христенко 371-383
Збалансований економічний аналіз компанії в умовах економічних потрясінь PDF (English)
Марко Любомиров Тімчев 384-393
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва, Тетяна Сергіївна Суботенко 394-399
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Світлана Борисівна Шипіна 400-408
ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Ольга Василівна Щирська 409-417