DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-224-242

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИБУТКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ

Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


Проведено дослідження підходів до класифікації прибутку в нормативно-правових актах, довідковій та науковій літературі, здійснено їх критичний аналіз. Наведено пропозиції щодо класифікації прибутку для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.

Ключові слова


бухгалтерський облік; аналіз та контроль; прибуток; класифікація прибутку; аналіз підходів класифікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Амуржуев О.В. Словарь делового человека / О.В. Амуржуев. – Москва: Экономика, 1992. – 236 с.

Бабо А. Прибыль. Пер. с франц. – М.: Изд. группа “Прогресс”, 1993 г. – 176 с.

Бакаєв А.С. Бухгалтерские термины и определения / А.С. Бакаєв. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”,2002. – 160 с.

Банківська енциклопедія / [під редакцією д.е.н. А.М. Мороза]. – К.: Ельтон,1993. – 328 с.

Басков Л.П. Маркетинг, рынок, финансы. Терминологический словарь-справочник / Л.П. Басков – К.: “Имэкс”, 1992. – 184 с.

Басюркіна Н.Й. Аналіз і оцінка зовнішніх і внутрішніх чинників формування прибутку у виноробній галузі [Електронний ресурс] / Н.Й.Басюркіна // Економіка харчової промисловості. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2011_2/zmist.html

Бердар М.М. Формування механізму управління прибутком підприємства /М.М. Бердар // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008. – № 5. –

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/.

Бланк И.Л. Управление прибылью / И.Л. Бланк. – 2-е изд., расш. и доп. – К.: Ника-Центр, Элы, 2002. – 752 с.

Большой бухгалтерський словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой економики, 1999. – 574 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Івахненков С.В.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Бялковская В.С. Рабочему об экономике. Справочное пособие /Бялковская В.С., Дадашев А.З., Пеньков В.А. – Москва: Экономика, 1987. – 255 с.

Внешнеэкономический толковый словарь / под ред. И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

Дьяченко В.П. Финансово-кредитный словарь. / В.П. Дьяченко. – Т. ІІ. – М.: Финансы, 1964. – 688 с.

Житний П. Організаційно-методичні засади формування облікової політики підприємства / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – с. 3-10

Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво: [навчально-методичний посібник] /Завадський Й.С., Осовська Г.В., Юркевич О.О. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.

Загородній А.Г. Інвестиційний словник: [навч. посібник] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 512 с.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник /А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”,1997. – 576 с.

Ігнатюк І.О. Сутність прибутку як економічної категорії / І.О. Ігнатюк //Наука й економіка. – 2009. – № 4 (16). – т. 2. – с. 93-97

Кішка О.С. Практичні підходи до формування, обліку та використання прибутку [Електронний ресурс] / О.С. Кішка // Економіка. Управління. Інновації –2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/

eui/2010_2/10kosovp.pdf.

Копорулина В.Н. Русско-украинский финансово-банковский словарь /В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина. – Х.: Фортуна-Пресс, Консул, 1997. – 2008 с.

Корнієнко Г.В. Словник для підприємців і бізнесменів. / Корнієнко Г.В., Горошков Г.А., Бельський М.Г. – К.: Києво-Могилянська академія, 1992. – 52 с.

Костенко О.М. Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства / О.М. Костенко // Економіка та держава – 2009.–№ 6.– С. 71-72.

Краткий внешне-экономический словарь-справочник / Под. Ред. В.Е. Рыбалкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1991. – 256 с.

Краткий экономический словарь / Под ред. Г.А. Козлова, С.П. Первушина. – М.: Госпполитиздат, 1958. – 391 с.

Краткий экономический словарь / [ред. Белик Ю.А. и др.]. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1989. – 399 с.

Криклій О.А. Управління прибутком банку [монографія] /О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 136 с.

Кучер Л.Ю. Науково-теоретичні підходи формування прибутку в підприємствах / Л.Ю. Кучер // Інноваційна економіка, 2010. – № 1 – с. 82-89.

Лукаш С.И. Банковская энциклопедия / С.И. Лукаш, Л.А. Малютина. – Днепропетровск: Баланс-Аудит, 1994. – 249 с.

Манівчук І.Я. Мета і функції управління прибутком в сучасних умовах /І.Я. Манівчук // Науковий вісник Ужгородського університету – 2008. – № 26. – с. 145-155

Медведев М.Ю. Бухгалтерский словарь / М.Ю. Медведев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 488 с.

Мельников Н. Основы рационального учета / Н. Мельников // Счетоводство. – 1898 г. – № 14-15. – с. 190-193.

Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [у 2 т.] /[Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І.]; за ред. С.В. Мочерного. – Т 2. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.

Нечитайло А.И. Бухгалтерский и налоговый учет прибыли /А.И. Нечитайло. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. – 326 с.

Ноубс К. Карманный словар-справочник бухгалтера: [пер с англ.] / Под ред. М.С. Киселева и С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1993 р. – 200 с.

Павлишенко М.М. Формування прибутку в умовах ринкових відносин /М.М. Павлишенко, Н.М. Винярська // Науковий вісник НЛТУ України – 2007. – № 17.4. – с. 233-235.

Пантелєев В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко; Держ.ком.статистики України, Держ.акад.статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ-аналіт. Агентство”,2009. – 239 с.

Параскевич Л.В. Проблеми обліку фінансового результату промислового підприємства / Л.В. Параскевич // Облік, аналіз і аудит – 2010. – № 1. – с. 123-127.

Патарідзе-Вишинська М.В. Прибуток підприємств: види, роль та функції [Електронний ресурс] /М.В. Патарідзе-Вишинська // Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_1/10pmvvrf.pdf.

Популярна юридична енциклопедія / [Гіжевський В.К., Головченко В.В., Ковальський В.С. та ін.]. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – 528 с.

Рыночная экономика: 200 терминов. Популярный словарь / [под общей редакцией Г.Я. Кипермана]. – М.: Политиздат, 1991. – 224 с.

Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики: [словарь-справочник] / [Зайцев А.А., Одегов Ю.Г., Елисеев Г.П., Бабий В.С.]. – Кн. 2. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 168 с.

Сазерленд Джонатан. Бухгалтерский учет и финансы: Ключевые понятия: [пер. с англ.] / Джонатан Сазрленд, Кэнуелл Дайан; под ред. А.В. Григораш.–Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 400 с.

Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник /О. Сліпушко; [під ред. Гошовської В.А., Терпило В.П. та ін.]. – Київ: “Криниця”, 1999. – 387 с.

Словник-довідник фінансистів АПК / [за ред. П.Т. Саблука та М.Я. Демяненка]. – К.: Інститут аграрної економіки УААН,1997. – 234 с.

Справочник бухгалтера и аудитора / под ред. д-ра экон. наук, проф. Е.А. Мизиковского, канд. экон. наук, доц. Л.Г. Макаровой. – М.:Юристъ, 2001. – 992с.

Толковый словарь аудиторский,налоговых и бюджетных терминов /Под ред. Н.Г. Сычева, В.В. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

Уолл Н. Экономика и бизнес. А-Я: словарь-справочник: [пер. с англ.] /[Уолл Н., Маркузе Я., Лайнз Д., Мартин Б.]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 624 с.

Финансово-кредитный словар: [К-П] / [гл. редактор В.Ф. Гарбузов]. – Т. 2. – М.: Статистика и финансы, 1986. – 511 с.

Финансовый словарь / Благодатин А.А. Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – VI. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 378 c.

Хоптинський Ю. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку /Ю. Хотинський //Бухгалтерський облік і аудит. – № 4. – 2003. – С. 36-39.

Шевчук С.В. Теоретичні аспекти класифікації прибутку / С.В. Шевчук //Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2010. – № 4. – с. 201-203.

Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: [монографія] /І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

Ященко О.І. Формування та використання прибутку торговельного підприємства /О.І. Ященко, І.П. Кладик // Науковий вісник НЛТУ України – 2005. – № 15.5. – с. 314-318.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.