DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-309-314

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Галина Адамівна Римар

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти ціноутворення, запропоновано заходи по удосконаленню методики ціноутворення.

Ключові слова


ціноутворення; методика ціноутворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакушевич І.В. Дослідження впливу чинників на ціноутворення /Бакушевич І.В., Семчишин Н.С., Тимошик М.М. // Зб. тез матеріалів другої всеукраїнської науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ – Харків –

Донецьк) – 2000. – С. 6-8.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і перспективи розвитку в Україні і світі: Монографія /Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І.; за редакцією Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: [підручн]. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998. – 268 с.

Гололобова Т.В. Проблеми ціноутворення в зернопродовольчому комплексі України [електронний ресурс] / Економіка підприємства. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Economics/10_81024.doc.htm

Горобчук Т.Т. Ціна в перехідній економіці /Т.Т. Горобчук //Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 15. – С. 179-182.

Костів М.А. Проблеми ціноутворення на підприємствах електротехнічної галузі // Вісник Львівської комерційної академії / Серія Економічна. – Львів. – 2004. – № 16 2004 р. – С. 254-258.

Круковська Л. Ринок, ціни та ціноутворення в Україні: теорія та практика [електронний ресурс] / Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_2/R_2/Krukovska.pdf

Несторишен І.В. Проблеми ціноутворення в умовах ринку [Електронний ресурс] / Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. Науковий журнал. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_5_1/121-125.pdf

Пєнцова А.Г. Модифікація функціонального механізму цін [Електронний ресурс] / Управління розвитком. Збірник наукових праць. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_5/u1205pen.pdf

Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 48-52.

Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/marketing/tsini_i_tsinoutvorennya_-_shkvarchuk_lo


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.