ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИК КОНТРОЛЮ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Людмила Олексіївна Сухарева, Віктор Михайлович Стефківський, Анна Василівна Христенко

Анотація


Стаття присвячена моделюванню методик контролю управлінських рішень за відповідними об’єктами та їх параметри. В основу розробки методик контролю покладено теоретичні основи формальної методології та принципи інформаційного моделювання.

Ключові слова


управлінські рішення; загальна логіка; методика контролю; принципи моделювання методик; формальна методологія; принципи інформаційного моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: [монографія] /С. В. Бардаш. – К.: КНТЕУ. – 2010. – 656 с.

Белобжецкий И.А. Фінансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы и статистика, 1979. – 160 с.

Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Большая Рос. энцикл., 1998. – 1456 с.: ил.

Борисенко М.В. Логіка проектування методик внутрішнього контролю /М.В. Борисенко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Донецьк, 2006. –с. 182-188.

Буфатіна І.В. Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств: дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / І.В. Буфатіна. – К.: 2002. – 213 с.

Воронкова А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: [монографія] /Воронкова А.Е., Калюжна Н.Г., Отенко В.І. – Х : ІНЖЕК, 2008. – 512 с.

Гильде Э.К. Модели организации нормативного учета в промышленности /Э.К. Гильде. – М.: Финансы, 1970. –83 с.

Дмитренко И.Н. Организационно-методологические аспекты аудита в условиях формирования рыночных отношений: дис. … канд. экон. наук : 08.06.04 /И. Н. Дмитренко. – Донецк, 1997. – 174 с.

Закалінська К.О. Методика аудиторської оцінки системи бухгалтерського обліку: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / К.О. Закалінська; Держ. акад. статистики, обліку і аудиту. – К., 2006. – 20 с.

Кочерин Э.А. Контроль в системе управления социалистическим производством: Вопросы теории и практики / Э.А. Кочерин. – М.: Экономика, 1982. – 216 с.

Кужельний Н.В. Бухгалтерський учет и его контрольные функции: [практ. руководство] / Н.В. Кужельний. – М.: Финансы и Статистика, 1985. – 143 с.

Малин А.С. Исследование систем управления: [учебник] /А.С. Малин, В.И. Мухин. – 2-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 397 с.

Облік, контроль і аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект: [монографія] /під заг. ред. Л.О. Сухаревої. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 213 с.

Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем:[монографія] /С.М. Петренко. – Донецьк: ДонНУЕТ,

– 290 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета: [учеб. Пособие] /Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика. – 2000. – 496 с.

Соколов Я.В. Моделирование и его роль в бухгалтерском учете /Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 6. – С. 3-7.

Соловьев Г.А. Экономический контроль в системе управления /Г.А. Соловьев. – М.: ФиС, 1986. – Гл. 3: Организация и учет контрольной деятельности. –С. 81-112.

Сухарева Л.А. Внутренний аудит международного департамента банка: методология, организация и методика: [монография] / Л.А. Сухарева, Е.Б. Ретюнских. – Донецк: ДонГУЕТ, 2005 – 196 с.

Сухарева Л.А. Внутренний аудит: организация и методология: [науч.-практ. пособие] / Л.А. Сухарева, И.Н. Дмитренко. – Донецк: ДонГУЭТ, 2000. – 75 с.

Сухарева Л.А. Аудит: оцінка ефективності бухгалтерського контролю: [монографія] / Л.А. Сухарева, А.М. Садекова. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 214 с.

Сухарева Л.О. Організація внутрішньогосподарського бухгалтерського контролю в торгівлі: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.12 / Л.О. Сухарева. – М., 1986. – 217 с.

Сухарева Л. О. Контроль маркетингової діяльності підприємства: [монографія] / Л.О. Сухарева, І.А. Ангеліна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 252 с.

Сухарева Л. А. Контроллинг – основа управления бізнесом : монография /Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – Киев : Эльга : Ника-Центр, 2002. – 208 с.

Сухарева Л.А. Организация внутрихозяйственного контроля осуществляемого централизованными бухгалтериями торгов / Л.А. Сухарева, В.И. Лазуренко – Киев: КТЭУ, 1985. – 24 с.

Шапиро В.Д. Управление проектами / В.Д. Шапиро. – СПб.: Два ТрИ, 1996. – с. Управление проектами: (зарубеж. опыт) / А.И. Кочетков [и др.].; [науч. ред. В.Д. Шапиро]; С.-Петерб. акад. недвижимости. – СПб.: ДваТрИ, 1993. – 446 с.:ил. – (Project management).

Шпіг О.О. Проблеми обліку і контролю у зміненні господарського госпрозрахунку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.12 / О.О. Шпіг. – М., 1982. – 36 с.

Шапошников Н.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете /Н.А. Шапошников. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 144 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-371-383

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.