DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-19-37

ТЕОРІЯ ОБЛІКУ ЧИ ЙОГО ОСНОВИ. ЩО ВИВЧАЮТЬ МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ З ОБЛІКУ?

Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Це питання є очевидним, а відтак саме йому викладачі і науковці не завжди приділяють достатньо уваги. Частина відповіді зазвичай міститься в самій програмі викладання курсу. Стаття є спробою дати відповіді на багато питань
викладання обліку, орієнтуючись на читацьку аудиторію – людей, відданих викладацькій роботі та зацікавлених у якісній підготовці фахівців.

Ключові слова


теорія обліку; програма викладання курсу обліку; підготовка фахівців

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерский учет и анализ в США: Пер. с англ. – М., 1994. – 432 с.

Джон Блейк. Европейский бухгалтерский учет / Блейк Джон, Амат Ориол. – М., 1997. – 397 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри. – М.: Аудит, 1994. – 560 с.

Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст]: [монографія] /І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с. – 300 прим. – ISBN 978-966-683-274-3.

Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: монографія / І.В. Замула. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.

Качалин. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. – М.: Дело, 200. – 432 с.

Метьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [учебник]: [пер. с англ.] / М.Р. Метьюс,М.Х.Б. Перера; под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: [учебн. пособие] / А.П. Михалкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – Мн.: ООО “Мисанта”,ООО “ФУАинформ”, 2003. – 202 с.

Мюллер Г. Учет: международная перспектива / Мюллер Г., Гернон X., Мисик Г. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 136 с.

Основы учета и анализа в системе финансового менеджмента. Учебное пособие для слушателей программы Master of Business Administration / [Панков Д.А., Дутто Д., Пашковская Л.В. и др.]. – Мн.: Изд. центр БГУ. – 278 с.

Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: [учебн. пособие] / В.Ф. Палий. – М.: Инфра-М, 2002. – 456 с.

Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежом / Д.А. Панков. – Мн.: ООО “Новое знание”, 2002. – 256 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Ткач В.И. Международная система учета и отчетности / В.И. Ткач, М.В. Ткач. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 160 с., с. 27.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета: [пер. с англ.] / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Шиманська К.В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору: організація і методика: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук: спец. 08.00.09 / К.В. Шиманська. – Житомир, 2009. – 288 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.