DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-131-144

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Генріх Генріхович Казарян

Анотація


Розглянуто питання нормативно-правового регулювання
посередницьких операцій та встановлено недоліки законодавчої бази при обліковому відображенні даних операцій.

Ключові слова


посередницькі операції; нормативно-правове регулювання; законодавча база; облікове відображення операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Букало А.М. Аналіз законодавчого забезпечення функціонування посередників у корпоративному секторі України / А.М. Букало // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2011. – № 2. – С. 33-40.

Данчак Л.І. Сучасний стан і проблеми законодавчо-нормативного регулювання фінансування та формування житлового фонду / Л.І. Данчак // Вісник ІЕПД НАН України. – 2011. – № 2. – С. 25-33.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від

квітня 1991 року № 959-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Законодательство стран СНГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.spinform.ru/.

Кодекс Республики Казахстан “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.kz/211994-nalogovyjj-kodeks-rk-2012.html.

Ляхновська І.П. Порівняльна характеристика договорів андерайтингу, доручення та комісії / І.П. Ляхновська // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 164-171.

Мазур А.В. Посередницька діяльність представників митних брокерів: питання якості правової організації / А.В. Мазур // Митна справа. – 2009. – № 6 (66). –

С. 64-71.

Методичні рекомендації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами схвалено Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2002 № 125 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0125312-02.

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 N 531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.7461.0

Методичні рекомендації щодо ведення управителями фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю бухгалтерського обліку власного майна та майна, що знаходиться в їх управлінні затверджено

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 № 421 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1156.25.1.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 “Дохід” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320291/file/IAS%2018.pdf.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 “Запаси” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320283/file/IAS%2002.pdf.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_01_01/MU12017.html.

Місяць Н.О. Особливості розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності при використанні посередницьких договорів/ Н.О. Місяць // Економічні науки / Серія “Облік і фінанси”. – 2010. – Випуск 7 (25). – Ч. . – С. 1-16.

Міщенко І.В. Митні посередники в Україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку / І.В. Міщенко // Митні справа. – 2011. – № 3 (75). – С. 44-48.

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики Утвержден Законом Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 г. № 905-IГ [Електронний ресурс]. –Режим доступу: www.taxes.gov.az/rus/qanun/mecelle.shtml.

Налоговый кодекс Республики Беларусь 29 декабря 2009 г. № 71-З [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newsby.org/by/2009/12/29/text12840.htm.

Налоговый кодекс Республики Таджикистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tajinvest.tj/downloads/zakon/014.pdf.

Налоговый кодекс Республики Узбекистан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.soliq.uz/upload/iblock/e42/e421967266f93fd6d46a57d5955088c8.pdf.

Налоговый кодекс РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.garant.ru/10900200/.

Налоговый кодекс Туркменистана [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.turkmenistan.gov.tm/_ru/laws/?laws=01bn.

Налоговый кодекс Утвержден Законами Республики Молдова от 24 апреля 1997 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fisc.md/ru/lege/fiscrm/.

Панченко А.М. Комерційне посередництво: сутність та правове регулювання / А.М. Панченко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – № 1. – С. 107-109.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proaudit.com.ua/buh/standart/p-s-bo-10-deb-torska-zaborgovan-st.html.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0027-

/print1154500791191400.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Полюхович В.І. Особливості правового регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України / В.І. Полюхович // Право та управління. – 2011. – № 3. – С. 210-218.

Попова А.В. Договори про надання послуг професійними учасниками фондового ринку / А.В. Попова // Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. – 2008. – № 8. – с. 107-119.

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 13.03.1995 р. № 37

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95.

Сальнікова Г.І. Правове регулювання посередництва у підприємницькій діяльності: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03“Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Г.І. Сальнікова. – Харків, 2003. – 12 с.

Трішкіна Н.І. Особливості державної підтримки торговельного посередництва / Н.І.Трішкіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 205-209.

Трояновський О.В. Комерційне посередництво в романо-германському і анло-американському праві: порівняльно-правовий аналіз / О.В. Трояновський //

Проблеми цивільного та господарського права. – 2008. – № 1. – С. 84-86.

Трояновський О.В. Відповідальність сторін за міжнародним договором комерційного посередництва: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид.наук: спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / О.В. Трояновський. – Одеса, 2009. – 22 с.

Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/92-15/print1328605398398316.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=314&ID=362.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-

/print1329920371454271.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.