DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-394-399

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Каріна Касумбеківна Уллубієва, Тетяна Сергіївна Суботенко

Анотація


Досліджено проблему недостатнього висвітлення інформації про сформовані страхові резерви у фінансовій звітності страхової компанії. Запропоновано удосконалення приміток до річної фінансової звітності.

Ключові слова


страхові компанії; річна фінансова звітність; страхові резерви компанії; підвищення інформативної звітності компаній

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз страхових ринків [Електронний ресурс] //Ліга страхових організацій України [офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України] - Режим доступу: http://uainsur.com/stats/analiz/

База даних фінансової звітності [Електронний ресурс] //SMIDA [офіційний веб-сайт Державної установи “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”] - Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/find

Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Д.Г. Буханець. – Київ, 2000. – 20с.

Вареня В Особливості обліку та звітності страховиків [Електронний ресурс] /В. Вареня, Т. Вареня //Школа бухгалтера. – 2004. - №7 - Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0457.html

Вареня В. Особливості обліку та звітності страховиків [Електронний ресурс] /В. Вареня, Т. Вареня //Школа бухгалтера. – 2004. - №8 – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0441.html

Вареня В. Особливості обліку та звітності страховиків [Електронний ресурс] /В. Вареня, Т. Вареня //Школа бухгалтера. – 2004. - №9 – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0425.html

Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч.-метод.посіб.для самост. вивч. дисц / О.О Гаманкова. — К.: КНЕУ, 2004. – 183с.

Гоголь Т.А. Особливості обліку та формування звітності страхових компаній /Т.А. Гоголь, О.О. Гончаренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". Збірник. -Чернігів: ЧДТУ, 2011. - № 1(48). - 497 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 22.12.2011 № 996-XIV [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организици: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (080105) “Финансы и кредит”, (080109) “Бухгалтерський учет, анализ и аудит” / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 431С.

Положення стандарт бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” зі змінами від 09.12.2011 [Електронний ресурс] //Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99

Приходько В.С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” /В.С. Приходько. – Київ, 2000. – 16 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.