DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-301-308

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА В ЧАСТИНІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ

Жанна Володимирівна Прокопенко

Анотація


Досліджено проблеми недостатнього забезпечення інформацією
управлінського персоналу про сформовані страхові резерви,
визначено вимоги до внутрішньої звітності страхової компанії.

Ключові слова


страхова компанія; страхові резерви; внутрішня звітність; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник [для студ. Вищ. Навч. Закл.] / М.М. Александрова, О.М. Петрук, К.К. Уллубієва. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 184 с.

Аналіз страхових ринків [Електронний ресурс] // Ліга страхових організацій України [офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України] - Режим доступу: http://uainsur.com/stats/analiz/

Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки 2-ге видання /П.Й. Атамас Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

Бабаева Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. Ю.А. Бабаева. — М.: Вузовский учебник, 2003. —525с.

Базилевич В.Д. Страхова справа /В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, - 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 351с.

Баранов А.Л. Актуальні питання розміщення коштів страхових резервів вітчизняних страховиків / А.Л. Баранов, О.В. Баранова // Економічний журнал Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету. – 2010. – №2.

Бєлгородцева М.О. Напрямки вдосконалення фінансової звітності страхових компаній [Електронний ресурс] / М.О. Бєлгородцева // Всеукраїнський

науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – 2010. - №30. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_30_2/Belgor.pdf

Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Д.Г. Буханець. –

Київ, 2000. – 20с.

Вовчак О.Д. Страхова справа / О.Д. Вовчак // К.: Знання. – 2011. – 391с.

Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях: навч.-метод. посіб [для самост. вивч. дисц] / О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2005. – 183 с.

Гарматій Т.О. Облік та аудит в страхових компаніях: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Т.О. Гарматій. – Тернопіль: 2004. – 180 с.

Гвозденко А.А. Основы страхования : учеб. / А.А. Гвозденко. — М., 1995. – 228 с.

Гоголь Т.А. Особливості обліку та формування звітності страхових компаній / Т.А. Гоголь, О.О. Гончаренко // Вісник Чернігівського державного

технологічного університету. Серія "Економічні науки". Збірник. - Чернігів: ЧДТУ, 2011. - № 1(48). - 497 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 22.12.2011 № 996-XIV [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Лень В.С. Облік і аудит в страхових організаціях: навч. посіб. / В.С. Лень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.

Лютова Г.М. Особливості обліку та звітності страхових компаній /Г.М. Лютова, О.О. Лаврова // Вісник університету банківської справи Національного банку України, 2010. - №3(9).

Осадець С.С. Страхування Підручник / Керівник авт. колективу і наук.ред. С.С. Осадець - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

Положення стандарт бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” зі змінами від 09.12.2011 [Електронний ресурс] //Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної Ради України]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99

Приходько В.С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / В.С. Приходько. – Київ, 2000. – 16с.

Рабий О.С. Управління страховими резервами страховика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / О.С. Рабий. – Одеса, 2006. – 23с.

Сидоренко О.О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” /О.О. Сидоренко. – Київ, 2011. – 181с.

Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2003. 311 с.

Шитиков Г.О. Управління розміщенням страхових резервів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Г.О. Шитиков. – Іркутськ, 2004. – 185с.

Янов В.Е. Інвестиційна діяльність страхових компаній: принципи організації, регулювання та оптимізація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.наук: спец. 08.00.10 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / В.Е. Янов. – Санкт-Петербург, 2001. – 169с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.