DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-263-279

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТІВ ЇХ ЗМІНИ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

Вадим Валентинович Мушинський

Анотація


Здійснено порівняння існуючих підходів до послідовності проведення внутрішньогосподарського контролю операцій із забезпечення виконання та зміни зобов’язань підприємства та сформовано методику контролю обраного об’єкта з урахуванням перевірки обґрунтованості та правильності
відображення в бухгалтерському обліку фактів зміни зобов’язань.

Ключові слова


підприємство; внутрішньогосподарський контроль; виконання зобов'язань; факт зміни зобов'язання; методика контролю об'єкта

Повний текст:

PDF

Посилання


Белобжецкий И.А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы, 1979. – 160 с.

Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: [підручник] /М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. – К.: Українська академія оригінальних ідей, 2005. – 888 с.

Бутынец Ф.Ф. Проблемы хозяйственного контроля и ревизии в сельском хозяйстве: вопросы методологии, теории и практики: Дис… д-ра экон. наук: 08.00.12 / Киевский институт народного хозяйства им. Д.С. Коротченко, 1986. – 506 с.

Валуев Б.И. Оперативный контроль экономической деятельности предприятия / Валуев Б.И., Горлова Л.П., Зернов Е.Л. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 224 с.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: [монографія] / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

Вітвицька Н.С. Контроль і ревізія: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська. – К.: КНЕУ, 2000. – 166 с.

Гордієнко Н.І. Аудит, методика і організація [навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)] /Гордієнко Н.І., Харламова О.В.,

Карпенко М.Ю. – [Частина 2]. − Xарків: ХНАМГ, 2007. – 294 с.

Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: [закон] / Закон від 16.01.2003 № 436-IV із змінами та доповненнями № 1070-VІ(1070-17) від 05.03.2009. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/

laws/main.cgi?nreg=436-15&test= 4/UMfPEGznhha2y.ZitFkFUdHdlwYsFggkRbI1c.

Ерофеева В.А. Аудит: [учеб. пособие] / Ерофеева В.А., Пискунов В.А., Битюкова Т.А. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Издательство юрайт; Высшее образование, 2010. – 638 с.

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: [монографія] / Є.В. Калюга. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

Королев О.Г. Ключевые проблемные области системы внутреннего контроля организации / О.Г. Королев // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 6. – С. 155-169.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин – М.: Экономика, 1982. – 216 с.

Кочинев Ю.Ю. Аудит. /Ю.Ю. Кочинев. – [3-е изд.] – СПб.: Питер, 2005. – 400 с.

Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку / В.Ф. Максімова. – К: АВРІО, 2005. – 264 с.

Митрофанов В.М. Контроль и ревизия хозяйственной деятельности предприятий / В.М. Митрофанов. – М.: Финансы, 1971.

Мурашко В.М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: [навчальний посібник] / Мурашко В.М., Сторожук В.М., Мурашко О.В.; За заг.

ред. П.В. Мельника. – К.: ЦУЛ, 2003. – 311 с.

Налетова И.А. Аудит / И.А. Налетова, Т.Е. Слободчикова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 176 с.

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: [монографія] / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.

Пантелєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : [монографія] / В.П. Пантелеєв. – Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2008. –

с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [Електронний ресурс] / Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Савченко В.Я. Аудит: [навч. посібник] / В.Я. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

Скобара В.В. Аудит: [учеб. для вузов] /[Скобара В.В.,

Пашигорева Г.И., Островская О.Л. и др.]; под ред. В.В. Скобара. – М.: Просвещение, 2005. – 479 с.

Соловьев Г.А. Экономический контроль в системе управления /Г.А. Соловьев. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 191 с.

Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: [учебник] /Л.В. Сотникова. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2000. – 239 с.

Суйц В.П. Аудит: [учеб. пособие] / В.П. Суйц, В.А. Ситникова. – М.: КноРус, 2010. – 168 с.

Цивільний Кодекс України [Електронний ресурс] / Закон вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Дис… д-ра екон. наук: 08.06.04 / Київ. держ. торг. екон. ун-т, 1998. – 409 с.

Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торговле / А.А. Шпиг. – М.: Экономика, 1982. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.