DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-217-223

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ МІЖ РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ

Наталія Анатоліївна Осницька

Анотація


У статті розглянуто порядок та особливості документального оформлення операцій з давальницькою сировиною, окреслено проблемні питання та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова


давальницька сировина; документальне оформлення операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляєва О. Особливості документального оформлення руху давальницької сировини / О. Бєляєва // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (3 грудня 2010 .) – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету. – 2010. – 608 с., С. 48-49.

Білинська Н.Є. Позабалансовий облік операцій з давальницькою сировиною у виробника / Н.Є. Білинська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 151-158.

Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. – Житомир, 2001. – 320 с.

Бутинець Ф.Ф., Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності /Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко / Підручник для студ. – Житомир: ПП “Рута” – 2002. – 362-391 с.

Голячук Н.В. Порядок здійснення давальницьких операцій сільськогосподарськими підприємствами / Н.В. Голячук // [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65361.doc.htm.

Гордієнко Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності / Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко / Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. – 235 с.

Гринь Л. Переработка давальческого сырья / Л. Гринь // Нац. эконом, газ. – 2004. – №89. – С. 11-16.

Дробышевский Н.П. Бухгалтерский учет в строительстве: Учеб.–практ. пособие / Н.П Дробышевский. – Минск: ООО “ФУА-информ”, 2004. –

с.

Ещенко С. Ответ на вопрос // Главный бухгалтер. Строительство. – № 4. – 2003.

Заруба І. Облік отриманої давальницької сировини / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 49. – С. 57-58.

Іваненко В.О. Облікове забезпечення формування та аналізу статистичної звітності з виробництва продукції промислових підприємств: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. – Житомир, 2011. – 326 с.

Кіляр О.Р. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. – Київ, 2008. – 230 с.

Кузмінський Ю.А. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності /Ю.А. Кузмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук’яненко / навч.-метод. посіб. – Київ: КНЕУ,

р. – 180 с.

Непочелович Н. Учет и налогообложение производства продукции из давальческого сырья у заказчика / Н. Непочелович // Главный бухгалтер.

Промышленность. – 2004. – № 2. – С. 34- 39.

Садовська І.Б. Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємствах: теорія і практика / І.Б. Садовська, С.Г. Михалевич / Монографія – Луцьк 2008 р.

Справжній бухоблік. – Х.: Фактор, 2005. – 1072 с.

Табака Н.М. Особливості бухгалтерського обліку переробним підприємством операцій з давальницькою сировиною / Н.М. Табака // С. 150-152.

Федяєва В.Ю. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною / В.Ю. Федяєва // Управління розвитком. – 2010. – № 10(86). – С. 68-70.

Шашко Т. Учет операций по производству продукции из давальческого сырья / Т. Шашко // Главный бухгалтер. – 2003. – № 18. – С. 56-61.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Положение о порядке отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с давальческим сырьем от 17.02.2010 г. № 12. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://fmc.uz/legisl.php?buh=dav_siryo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.