DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-356-365

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ярослава Василівна Сливка

Анотація


Наведено розмежування елементів категоріально-понятійного апарату бухгалтерського обліку, визначено причини запозичення понять бухгалтерського обліку з інших наук на прикладі операцій з розрахунків з покупцями та замовниками.

Ключові слова


бухгалтерський облік; категоріально-понятійний апарат; запозичення понять обліку; причини запозичення; операції з розрахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Богдановський І.В. Логіка: Опорний конспект лекцій / І.В. Богдановський, О.Г. Льовкіна. – К.: МАУП, 2004. – 168 с.

Большая Советская Энциклопедия: [в 30 томах] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е. – М.: “Советская Энциклопедия”, 1973. – Т.11. – 608 с.

Большая Советская Энциклопедия: [в 30 томах] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е. – М.: “Советская Энциклопедия”, 1975. – Т.20. – 608 с.

2. Большая Советская Энциклопедия: [в 30 томах] / Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е. – М.: “Советская Энциклопедия”, 1976. – Т.25. – 600 с.

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: [пер. с англ.] – СПБ: Питер, 2001. – 480 с.

Жеребкін В.Є. Логіка: [підручник]. – 5-те вид., стер. – К.: Т-во Знання”, КОО, 2002. – 255 с.

Загальна психологія: [підручник] / [Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огородійчук З.В. та ін.]. – К.: Либідь, 2005. – с. 464.

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” [Електронний ресурс] від 28.12.1994 № 334/94-ВР. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z0334_0.html

Легенчук, С. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ [Електронний ресурс] / Сергій Легенчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 1(59) Ч.1. – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/47007.

Малюга Н.М. Наукові дослідження в Бухгалтерському обліку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ПП: “Рута”, 2003. – 476 с.

ПаськоЯ.І. Логіка: [навчально-методичний посібник]: [електронний ресурс]/ [Пасько Я.І., Білецький В.В., Савенкова М.Є., Бурега В.В.]; Заг.ред. Бурега В.В. Донецьк: ДонДДУ, 2004. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/37/1/.

ПСБО № 1 Загальні вимоги до фінансової звітності

[Електронний ресурс] від 31.03.1999 р. N 87. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG3684.html.

ПСБО № 16 “Витрати” [Електронний ресурс] від 28.12.1994 № 334/94-ВР. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z0334_0.html

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учебн. пособие для вузов] / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. Теории баланса и их значение для практики /Я.В. Соколов. – Режим доступу: http://www.buh.ru/document-942.

Тофтул М.Г. Логіка: [підручник] / М.Г. Тофтул. – 2-ге вид., допов. – К.: ВЦ “Академія”, 2008. – 400 с.

Фромм Э. Иметь или быть? Ради любви к жизни / Перевод с англ.; Предисловие П.С. Гуревича. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 384 с.

Хмельницький К.В. Поняття як форма мислення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mtu-net.ru/psi/st/083000.htm.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: [монографія] / Л.В. Чижевська. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 304 с.

Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку [текст]: [монографія] /І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.