DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-280-288

ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБЛІКОВО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

Олена Василівна Орлова

Анотація


Визначено природу і характеристику договору факторингу; виявлено особливості суб’єктного складу і предмета договору, детально визначено права сторін; встановлено співвідношення договору факторингу з іншими цивільно-правовими договорами.

Ключові слова


факторинг; факторингова діяльність; договірне регулювання; обліково-юридичний аспект

Повний текст:

PDF

Посилання


Бичкова С.С. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: навчальний посібник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін. [За заг. ред. С.С. Бичкової] – К.: КНТ, 2006. − 498 c. − с. 341-348.

Гражданское право: в 4 т. Том 3: обязательственное право: ученик для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 “Юриспруденция” и по специальности 021100 “Юриспруденция” / [Витрянский В.В. и др.]; отв. ред. − Е.А. Суханов. − 3-е узд., перераб. и доп. − М.: Волтерс Клувер, 2007. − 800 с.

Маріц Д.О. Цивільно-правовий договір: правова природа та юридичні ознаки / Д.О. Маріц // Держава та регіони: Серія: Право − 2009. − № 3. − С. 21-24.

Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский. – Спб.: Издательско-торговый дом “Летний Сад”, 1999. − 560с.

Романчук К.В. Класифікація господарських договорів: обліковий, аналітичний та контрольний аспекти / К.В. Романчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Ч. І. – Житомир: ЖДТУ, 2005.– № 1 (31). – С. 206-215

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т.: Т. 2: Особлива частина / А.Ю. Бабаскін, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький та ін. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. — К.: Концерн “Видавничий Дім” Ін Юре 2003. – 240 с.

Чапічадзе Я.О. Договір факторингу Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право [автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук] Харків – 2000. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.