DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-289-300

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ АКЦІОНЕРІВ

Наталія Іванівна Петренко

Анотація


Досліджено переваги та недоліки акціонерних товариств порівняно з іншими суб’єктами господарювання. Встановлено проблему задоволення інформаційних потреб акціонерів, на основі чого визначено склад необхідної інформації та
можливість її формування за допомогою бухгалтерського обліку. Обґрунтовано актуальність удосконалення системи синтетичного та аналітичного обліку, а також внутрішньої звітності як інструментів врегулювання відносин між акціонерами та менеджерами в процесі управління товариством.

Ключові слова


бухгалтерський облік; акціонерне товариство; переваги та недоліки; внутрішня звітність; інформаційні потреби; засіб забезпечення інформаційних потреб

Повний текст:

PDF

Посилання


Акционерное общество: история и теория (Диалектика свободы) /Я.И. Функ, В.А. Михальченко, В.В. Хвалей – Мн.: Амалфея, 1999 – 608 с.

Атамас П.Й. Управлінський облік [Навч. посібник] / П.Й. Атамас. – К. :Центр навч. літ., 2006. – 438 с.

Бухгалтерський управлінський облік [Підручник] / Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф. та ін. – Житомир : ПП “Рута”, 2005. – 480 с.

Галаганов В.А. Акционерное дело [Учебник] / В.А. Галаганов, – М.:Финансы и статистика, 2003. – 544 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік [Підручник] / С.Ф. Голов. – 4-те вид. – К. :Лібра, 2008. – 704 с.

Євтушевська О.В. Концепії розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге /О.В. Євтушевська // Теоретичні та прикладні питання економіки. 2012. – № 27. – Т.1. – С. 332-336.

Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація [Монографія] / П.Є. Житний. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 352 с.

Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права акционеров на информацию (российский и англо-американский опыт). – М.: Спартак, 2002. – 112 с.

Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / О. І. Пилипенко; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 40 с.

Про затвердження Принципів корпоративного управління: рішення Державної комісії з цінних паперів № 571 від 11.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart82/idx82301.htm

Тарасова О.В. Проблеми формування капіталу підприємств корпоративного сектору економіки / О.В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 1 (9). – С. 40-44.

Управлінський облік [навч. метод. посібник] / Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р.С., Добровський В.М. – К.: КНЕУ, 2003. – 236 с.

Управлінський облік: пер. з англ. 5-го канад. вид. / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков. – К. : Міленіум, 2002. – 974 с.

Яковлев В.Ф. Акционерные общества – достоинства и опасности / В.Ф. Яковлев // Журнал для акционеров. 2000. – № 8(100). – С. 6.

Dine J. Companu Law / J. Dine. – L.: Macmillan Press Ltd., 1998.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.