DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-38-54

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Василівна Кирик

Анотація


Розкрито проблемні аспекти організації й методики проведення
внутрішнього контролю операцій з оренди комунального майна в Україні.

Ключові слова


внутрішній контроль; організація і методика проведення; операції з оренди комунального майна; комунальна власність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит: теорія і практика: [навчальний посібник] / [Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. та ін.] – [2-е вид., перероб. і доп.]. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 456 с.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1994. – 364 с.

Бойко Н. Проблеми контролю будівництва складської нерухомості / Н. Бойко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. –№ 2. – С. 80.

Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. – М.: “Экзамен”, 2000. – 320 с.

Бутинець Т.А. Класифікація господарського контролю: міф чи реальність? /Т.А. Бутинець //Вісник Житомирського державного технологічного університету /Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 1 (55). – С. 12-17.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – с. 627

Денчук П. Організаційно-структурні особливості побудови служби внутрішнього аудиту на підприємстві / П. Денчук, В. Рожелюк // Аудитор України. – 2003. – № 15 (33). – C. 30-32.

Заєць І.В. Організація внутрішнього контролю операцій з майном, що не належить підприємству на правах власності / І.В. Заєць // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (19). – С. 154-159.

Закон України “Про оренду державного та комунального майна” вiд 10.04.1992 р. № 2269-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2269-12.

Контроль і ревізія: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів]. / [Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І.]; за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – [3-тє вид., доп. і перероб]. –Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / За редакцією к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів: “Поліфаст” 2006 – 440 с.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин. – М.: Экономика, 1982. – 216 с.

Кулаковська Л.П. Онови аудиту: [навч.посіб.] / Л.П. Кулаковська. – К.: “Каравелла” Львів: “Новий світ” – 2000, 2002. – 504 с.

Мельник Е.Г. Контроль витрат майбутніх періодів / Е.Г. Мельник // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – № 3 (15). – С. 165-169.

Пантелєєвя В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: [монографія] / Пантелєєв В.П.; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП Інформ.-аналіт. агенство, 2008. – 491 с.

Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю: [підручник] / А.А. Пилипенко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 424 с.

Поліщук І.Р. Удосконалення внутрішнього контролю операцій з нерухомістю: організаційно-методичний підхід / І.Р. Поліщук // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2011. – № 4 (58). – С. 111-115.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1993 № 923 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/923-93-%D0%BF.

Розмислова Н.О. Контроль операцій з інвестиційною нерухомістю в умовах предметної цілісності об’єкту / Н.О. Розмислова // Науковий вісник Ужгородського університету / Серія: Економіка. – 2010. – випуск 29 (частина 1). – С. 186-189.

Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль в управлении организацией // Т.Ю. Серебрякова // Аудиторские ведомости. – 2009. – № 11. – С. 27-32.

Сухарева Л.А. Внутренний финансовый контроль: история исследования, состояние, перспективы / Л.А. Сухарева, И.Н. Дмитренко, М.В. Борисенко //Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2004. – С. 84-91.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: [підручник] / Б.Ф. Усач. – [5-те вид.]. – К.:Знання-Прес, 2004. – 253 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.