DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-102-108

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Тетяна Вікторівна Давидюк

Анотація


В статті визначено порядок визнання та встановлено особливості оцінки поточної дебіторської заборгованості для встановлення можливості їх удосконалення.

Ключові слова


дебіторська заборгованість; визнання та оцінка; напрями удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2009. – 912 с.

Голубінка Ю.М. Управління дебіторською заборгованістю / Ю.М. Голубінка // Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,

здобувачів і студентів (3 грудня 2010 р.) / відп. Ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. – С. 126-127.

Єдинак Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т.С. Єдинак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 3. – С. 54-57.

Кудрицька Ж.В. Методологічні підходи до вирішення проблем організації обліку та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами [Електронний ресурс] /Ж.В. Кудрицька, О.В. Апарова. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/ppei/2011_31/index.html.

Кузнецова С.А. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних

підприємств Запорізької області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.А. Кузнецова; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2002. – 23 с.

Нашкерська Г.В. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / Г.В. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 31-37.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 304 від 30.11.2000, № 363 від 23.05.2003, № 731 від 22.11.2004, № 1213 від 19.12.2006) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO10.aspx.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 363 від 23.05.2003 )

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO13.aspx.

Фаренюк О.П., Таранюк К.М. Особливості поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / О.П. Фаренюк, К.М. Таранюк / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/farenyuk-optaranyuk- km-brovko-ot-osoblivosti-potochnoyi-debitorskoyi-zaborgovanosti-zaproduktsiyu-tovari-roboti-i-poslugi/.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета [пер. с англ] / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Ценклер Н.І. Вдосконалення класифікаційних ознак дебіторської заборгованості та їх значення в підвищенні контрольно-аналітичної функції обліку / Н.І. Ценклер, П.Б. Кватирка // Вісник Хмельницького університету. – 2010. – № 29. – С. 87-90.

Шевчук В.Є. Оцінка поточної дебіторської заборгованості за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку / В.Є. Шевчук // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу “2004”. Том 17. Облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 54-55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.