DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-409-417

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ

Ольга Василівна Щирська

Анотація


Розглянуто проблеми неузгодженості у трактуванні понять “амортизація”, “знос” та “зношення” у нормативних документах. Визначено елементи облікової політики в частині амортизації в розрізі організаційної, методичної та технічної складових.

Ключові слова


бухгалтерський облік; амортизація; облікова політика; нормативне регулювання обліку амортизації

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика. автореф. дис... к.е.н. спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Т.В. Барановська. – К., 2005. – 24 с.

Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Національний аграрний ун-т. – К., 2005. –

с.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] /Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. / за редакцією д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 528 с.

Житній П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення / П. Житній // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3 – С. 19-22

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 ХІV від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bi/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: монографія / Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

Кужельний М.В. Теорія бух обліку: [підручник] / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IAS) 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id =92410&cat_id=92408

Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління банком: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Міщенко; Нац. аграр. ун-т. – К., 2004. – 21 с.

Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: учеб. /В.Д. Новодворский, Р.Л. Сабанин. – М.: 2007. – 269 с.

Олійник О.В. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів): дис … на

здоб. наук. ст. к.е.н.; спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / О.В. Олійник. – Житомир, 2002. – 284 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Швець В.Г. – К.: Знання, 2004. – 447 с.

Щирба М.Т. Генезис облікової політики / М.Т. Щирба // Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого: сборник тезисов научной интернет-конференции, посвященной памяти Заслуженного профессора Житомирского государственного технологического университета Я.В. Соколова. – Житомир: ЖГТУ, 2011. – 164 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.