DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-400-408

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Світлана Борисівна Шипіна

Анотація


Проаналізовано стан досліджень у сфері контролю фінансових
результатів та обґрунтовано доцільність вирішення проблемних питань, а також запропоновано механізм здійснення внутрішнього контролю фінансових результатів суб’єктів господарювання.

Ключові слова


фінансові результати суб'єктів господарювання; об'єкт внутрішнього контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 772 с.

Дубініна М.В. Інституціональний механізм контролю за формуванням результатів діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] /М.В. Дубініна // Управління розвитком. – 2012. – №7 (128). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_7/u1207dub.pdf.

Карпова Н.В. Методические аспекты учета и внутреннего контроля финансовых результатов в организациях оптовой торговки: автореферат дис. на

соискание науч. степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика [Електронний ресурс] / Н.В. Карпова. – Москва, 2011. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/metodicheskie-aspekty-ucheta-i-vnutrennegokontrolya-finansovykh-rezultatov-v-organizatsiyak.

Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: [монографія] /[Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало В.І., Єпіфанова М.А.]. – Суми: ВТД: “Університетська книга”, 2006. – 432 с.

Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства /за ред. к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів: “Поліфаст”, 2006. – 440 с.

Коровченко О.А. Учетная информация в системе внутреннего контроля финансовых результатов организации: автореферат дис. на соискание науч. степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика [Електронний ресурс] / О.А. Коровченко. – Санкт-Петербург, 2003. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/uchetnaya-informatsiya-v-sisteme-vnutrennegokontrolya-finansovykh-rezultatov-organizatsii.

Костирко Р.О. Розвиток методології внутрішнього контролю витрат підприємства [Електронний ресурс] / Р.О. Костирко // Финанcы, учет, банки – 2009. – № 1 (15). – С. 9-19. – Режим доступу до сторінки: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fub/2009_15/02.pdf.

Ломонос-Чанкселіані М.В. Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової промисловості: автореферат дис. на здобуття наук. ступ.

канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] /М.В. Ломонос-Чанкселіані. – Київ, 2007. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07lmvphp.zip.

Назаров В.В. Методическое обеспечение контроля финансовых результатов деятельности строительных организаций: автореферат дис. на соискание науч. степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет,

статистика [Електронний ресурс] / В.В. Назаров.- Москва, 2010. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/metodicheskoe-obespechenie-kontroly-finansovykh-rezultatov-deyatelnosti-stroitelnykh-organi.

Павелко О.В. Методика проведення внутрішньогосподарського контролю доходів та фінансових результатів, отриманих внаслідок виконання

будівельних контрактів [Електронний ресурс] / О.В. Павелко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2009_4_2/v48ek085.pdf.

Постанова Верховної Ради України Про звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF6D100A.html.

Постанова Верховної Ради України Про звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3128-vi.

Постанова Верховної Ради України Про звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=43077&pf35401=219616.

Проданчук М.А. Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит [Електронний ресурс] / М.А. Проданчук. – Київ, 2003. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03pmadsf.zip

Прохар Н.В. Облік і контроль фінансових результатів у

сільськогосподарських формуваннях: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] / Н.В. Прохар. – Київ, 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09pnvrsf.zip.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. –442 с.

Труфіна Ж.С. Облік і контроль формування фінансових результатів операційної діяльності підприємств: теорія, методика, організація: автореферат

дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] /

Ж.С. Труфіна. – Київ, 2010. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10tjstmo.zip.

Уткіна Н.В. Облiк і контроль фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі підприємств пивоварної галузі України): теорія, методика, організація: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] / Н.В. Уткіна. – Київ, 2008. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08unvrdp.zip.

Хачатрян В. Формування механізму внутрішнього контролю за використанням прибутку торговельних підприємств [Електронний ресурс] /В. Хачатрян // Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 8, Частина 2.- Режим

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_2/pdf/hachatryan.pdf.

Цилюрик Г.І. Посилення внутрішньогосподарського контролю операцій з обліку доходів / Г.І. Цилюрик // Науковий вісник Інституту аграрної економіки.[Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_2/16_Tsil.pdf

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/fin/chpr/chpr_ed/chpr_ed_u/chpr_e_0311_u.htm

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/fin/chpr/chpr_ed/chpr_ed_u/chpr_

ed_0410_u.htm

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/fin/chpr/chpr_ed/chpr_ed_u/chpr_ed

_0409_u.htm

Щеголькова С.В. Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства / С.В. Щеголькова // С. 1-6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/cshegolkova.pdf

Kałużny S. Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka: [podręcznik akademicki] /S. Kałużny. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. – 299 s.

Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej /[pod redakcją naukową prof. dr. hab. Bronisława Micherdy]. – Kraków: Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie, 2007. – 660 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.